• Informácie pre rodičov budúcich prvákov

   ZOZNAM POMÔCOK PRE 1. ROČNÍK

    

   Zošity č. 511 s pomocnou linajkou  (jednou) - 3 ks

   Zošity č. 513 – 3 ks

   Zošit č. 420 – 1 ks

   Slovník 624 – 1 ks

   Ceruzky č. 2 – 2 ks

   Pero ( NIE gumovacie ) – 2 ks

   Obaly na zošity, učebnice, pracovné zošity

   Guma, strúhadlo

   Telocvičný úbor ( tenisky s bielou podrážkou)

   Prezuvky

   Pomôcky na výtvarnú výchovu:

   Náčrtník A4 – 2 ks

   Výkresy A4 – 30 ks

   Farebný papier

   Pastelky

   Voskovky

   Štetce ( plochý, okrúhly)

   Vodové farby

   Pohárik na vodu

   Nožnice

   Igelitová fólia na stôl (obrus)

   Plastelína

    

    


    

   ZMENA PODMIENKY

   Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v školskom roku 2021/2022

   Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.

   Ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. 

   Dovoľujem si Vás informovať, že je už  platný zákon č. 257/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/257/20210801.html), ktorý medzi oprávnené deti na poskytovanie dotácií s účinnosťou od 01.08.2021 doplnil aj skupinu detí vo veku od 6 do 15 rokov, ktoré žijú v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti na toto dieťa neuplatnil nárok na zvýšený daňový bonus (1,7 násobok sumy daňového bonusu).

   V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme informovať, že vzhľadom na uvedené sú aktualizované informácie na webovej stránke ústredia k poskytovaniu dotácií v novom školskom roku a v letných školách: https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti/poskytovanie-dotacii-na-stravu-v-novom-skolskom-roku-2021-2022.html?page_id=1102173 a https://www.upsvr.gov.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1041438

    

    


    


   ODHLASOVANIE ZO STRAVY V ŠJ 

   Odhlásiť sa zo stravy v ŠJ z 28.6.2021 až 30.6.2021 je možné najneskôr do 7:00 h 28.6.2021. Po tomto termíne nebude možné žiaka/stravníka odhlásiť ani prihlásiť.

   V prípade náhleho ochorenia môže prísť vyzdvihnúť obed zákonný zástupca žiaka o 11:15 h.

   V stredu 30.6.2021 stravníci budú mať suchý obed.

   Helena Králiková, vedúca škoslkej jedálne

    


    

   Usmernenie k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 ⇒ usmernenie-k-priebeznemu-hodnoteniu-a-celkovemu-hodnoteniu-ziakov-zakladnych-skol-v-skolskom-roku-20202021-pocas-mimoriadnej-situacie-a-nudzoveho-stavu-vyhlaseneho-v-suvislosti-s-ochorenim-covid-19/

    

    


   Organizácia vyučovania od 17.05.2021

   VYUČOVANIEžiaci  1. a 2. stupňa - prezenčná forma vzdelávania.

    

   Manuál_školský_covid_semafor_pre_ZŠ_od_18_5_2021.pdf

   Podmienky_vstupu_do_školy_od_17_5_2021.docx

   Vyhlásenie zákonného zástupcu platné od 17. 5. 2021

   Vyhlásenie návštevníka školy platné od 17. 5. 2021

   Vyhlásenie zamestnanca  platné od 17. 5. 2021

   VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - povinnosť prekrytia horných dýchacích ciet ⇒ https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_206.pdf

   Rozhodnutie MŠ platné od 17.05.2021 ⇒ https://drive.google.com/file/d/1u8obUcPHFfv8Gt9bXAOJmKloZs8FIswv/view

   https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-13-5-2021/


    

    

   Vážení rodičia, milí žiaci, žiačky a priatelia školy,

   čerstvého ovocia a zeleniny nie je nikdy dosť. Vďaka nemu sme zdravší a s vyváženou stravou nám to aj viac myslí. A to sa v škole vždy zíde! Preto potrebujeme dostať ešte viac ovocia a zeleniny do školy. 

   Kaufland tento rok organizuje 3. ročník projektu Čerstvé hlavičky a hľadá partnerské školy zaregistrovali sme sa.

    

    

   Stačí, ak na stránke  https://www.cerstvehlavicky.sk/ nájdete našu školu a zahlasujete za ňu!

   Každý hlas sa počíta a aj naša škola sa môže stať jednou zo 70 škôl, ktoré budú dostávať ovocie a zeleninu pre žiakov celý školský rok 2021/2022.

   Podporte našu školu v tomto projekte a pomôžete nám zabezpečiť pre Vaše deti pravidelnú porciu zdravej a čerstvej zeleniny a ovocia.


   O našom projekte „Živé mestá, živé miesta“, ktorý sme rozbehli v spolupráci s Ochranou dravcov na Slovensku, mali krátky vstup aj prváčka Emka a piatak Miško. 

   https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/veda-poznanie-vzdelavanie/255622/projekt-zive-mesta-zive-miesta-v-zlatych-moravciach

   https://www.zlatemoravce.info/2021/05/zs-mojmirova-v-reportazi-pre-radio-regina-zapad-rtvs/

    

   Žiaci už nepotrebujú negatívny test pri návšteve školy od 3.5.2021

   https://www.minedu.sk/ziaci-uz-nepotrebuju-negativny-test-pri-navsteve-skoly/

   Priaznivá epidemiologická situácia umožňuje uvoľniť ďalšie opatrenia v školstve. Testy na Covid-19, ktorými sa žiaci a ich rodičia doposiaľ preukazovali pri návšteve školy, už nie sú potrebné. Od 3.mája 2021 bude  stačiť preukázanie sa Vyhlásením rodiča o bezinfekčnosti  (príloha č.8) ⇒  

    Vyhlasenie_ZZ_ziaka_o_bezinfekcnosti.docx

   Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá čestné vyhlásenie (príloha č. 8)

   Vyhlásenie  o bezinfekčnosti je možné:

   - odoslať prostredníctvom edupage /nie skôr ako deň pred nástupom/  POSTUP_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti.docx

   - priniesť vyplnené ráno do školy 

   - vyplniť ráno pred školou (dohodnite sa triednym učiteľom)

   Návrat do škol 2021 od 3.5.2021 ⇒ navrat_do_skol_2021_od_3_5_2021.pdf

   Podmienky prekrytia horných dýchacích ciest v škole - ÚVZ SR ⇒ vyhlaska_175_ucinnost_od_19_4_2021.pdf

    

   Vyhláška  ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa ⇒ vyhlaska_200.pdf

    


    

   navrh_aktivit_DEN_ZEME_2021.pdf 

    Zlepšite si svoje vedomosti v environmentálnej oblasti a vyhrajte: ⇒ EKOKVIZ_ku_Dnu_Zeme_2021.docx

    

    


    

   Návrat do škôl 2021 s účinnosťou od 26.04.2021

    

   https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-26-4-2021/

    

   Návrat žiakov do škôl od 19. 4. 2021

    

                                                                                   rozhodnutie_ministra.pdf

    

   * žiaci 1. stupňa sa naďalej prezenčná forma vzdelávania.

   Školská jedáleň a školský klub detí budú v prevádzke.

   Naďalej platia tie isté podmienky  - negatívny test aspoň jedného  zákonného zástupcu, ktorý so žiakom žije v spoločnej domácnosti, nie starší ako 7 dní a vyhlásenie o bezinfekčnosti najneskôr ráno pred nástupom žiaka do školy.

   * žiaci 2. stupňa 8. a 9. ročníka prezenčná forma vzdelávania - podmienka - negatívny test žiaka a aspoň jedného  zákonného zástupcu, ktorý so žiakom žije v spoločnej domácnosti, nie starší ako 7 dní a vyhlásenie o bezinfekčnosti najneskôr ráno pred nástupom žiaka do školy.

   * žiaci 2. stupňa 5. - 7. ročníka - dištančná forma vzdelávania.

    

   Čestné vyhlásenie je možné:

   - odoslať prostredníctvom edupage /nie skôr ako deň pred nástupom/ postup.docx

   - priniesť vyplnené ráno do školy 

    

    

   Prekrytie horných dýchacích ciest od 19.4.2021     vyhlaska_175_ucinnost_od_19_4_2021.pdf

    

   Žiaci prvého stupňa základnej školy sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov.

    

   V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

   1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

   2. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

   3. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

    

     

    

   ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

   od 07.04.2021 do 30.04.2021

    

   usmernenie_k_zapisu_a_prijimaniu_deti_na_plnenie_skolskej_dochadzky.pdf

    

   virtuálna prehliadka: https://www.zlatemoravce.info/2021/03/zapis-do-1-rocnika-zs-mojmirova-2/

    

   elektronická prihláška:   https://zsmojzm.edupage.org/register/   

   bližšie informácie:         https://zsmojzm.edupage.org/a/zapis-do-1-rocnika

    

    

    


   Milí rodičia a žiaci,

   oznamujeme Vám, že od 07.04. 2021 sa žiaci 1. stupňa naďalej vzdelávajú prezenčne (v škole). Školská jedáleň a školský klub detí budú v prevádzke. Naďalej platia tie isté podmienky pre vyučovanie - negatívny test jedného z rodičov nie starší ako 7 dní a vyhlásenie o bezinfekčnosti najneskôr ráno pred nástupom žiaka do školy:

   - odoslať prostredníctvom edupage /nie skôr ako deň pred nástupom/ cestne_vyhlasenie_postup.docx

   - priniesť vyplnené ráno do školy 11c_cestne_vyhlasenie.docx alebo 11a_cestne_vyhlasenie.doc  

    

   usmernenie_k_pouzivaniu_ruska_a_respiratora_18984.pdf

    

    

   POZOR ZMENA !

   rozhodnutie_ministra_30_3_2021.pdf

    

   Žiaci 2. stupňa od 7.4.2021 pokračujú v dištančnom vzdelávaní (z domu) . 

    

   Termín veľkonočných prázdnin : 1.4.2021(štvrtok) do 6.4.2021(utorok). Nástup po prázdninách je 7.4.2021(streda) - 1.stupeň.

    


   https://zsmojzm.edupage.org/percenta2/

   Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

   Finančné prostriedky budú použité na:

   • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
   • skvalitnenie vybavenia školy

    


    

   ČESTNÉ VYHLÁSENIE

   Pred nástupom žiaka na prezenčnú formu vzdelávania je zákonný zástupca povinný predložiť čestné vyhlásenie.

   Čestné vyhlásenie je možné:

   - odoslať prostredníctvom edupage /nie skôr ako deň pred nástupom/ cestne_vyhlasenie_postup.docx

   - priniesť vyplnené ráno do školy 11c_cestne_vyhlasenie.docx alebo 11a_cestne_vyhlasenie.doc  

   - vyplniť ráno 8.3.2021 pred školou

    

    

    


    

   OZNAM

    

   Zmena rozvrhu hodín na 2. stupni ZŠ od 8.3.2021 - prechádzame na septembrový prezenčný rozvrh hodín. Online hodiny sa nebudú navyšovať, len v prípade záujmu a po vzájomnej dohode. Naďalej zostáva zadávanie úloh prostredníctvom edupage a MS Teams. Každý vyučujúci zmeny oznámi svojmu tímu, triede.

    

    

    

    


    

   Žiaci 1. stupňa ZŠ prechádzajú od pondelka 08.03.2021 na prezenčnú formu vzdelávania

   Vážení rodičia,

   na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach od 8. marca 2021.

   https://www.zlatemoravce.info/2021/03/ms-a-1-stupen-zs-prechadzaju-z-distancnej-formy-vzdelavania-na-prezencnu-formu/

    


               SKOLY_proti_COVID_19.pdf

                                                                                         

    


   https://zsmojzm.edupage.org/percenta2/

   Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

   Finančné prostriedky budú použité na:

   • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
   • skvalitnenie vybavenia školy

   Žiaci 1. a 2. stupňa pokračujú vo vzdelávaní od 22.2.2021 dištančnou formou

   Krízový štáb mesta jednomyseľne rozhodol, že z dôvodu epidemiologickej situácie (podľa COVID automatu sú Zlaté Moravce čierny okres) ako aj z prevádzkových dôvodov sa v meste Zlaté Moravce bude pokračovať s dištančnou výučbou žiakov v základných školách. Materské školy budú otvorené len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce.

   https://www.zlatemoravce.info/2021/02/v-meste-zlate-moravce-sa-bude-pokracovat-s-distancnou-vyucbou-ziakov-zs/

    

   SOŠ obchodu a služieb - pre deviatakov

   https://www.zlatemoravce.info/2020/12/prezentacne-video-o-skole-sos-obchodu-a-sluzieb-pre-ziakov-9-rocnikov-zs/


    

   https://www.zlatemoravce.info/2021/03/zs-mojmirova-ako-zive-miesto-pre-zivot-vtakov/

    

    

   Živé mestá, živé miesta

   Projekt je zameraný na tému života vtákov v mestách, s dôrazom na problematiku kolízií vtákov s presklenými plochami. Jednotlivé aktivity na seba nadväzujú a riešia tému od prvotných základov. Žiaci a učitelia postupne získajú vhľad do problematiky, prečo sú veľké presklené plochy problémom z pohľadu bioty, akým spôsobom je možné situáciu riešiť, ako sa správne zachovať pri náleze zranených mláďat voľne žijúcich vtákov, akým spôsobom môžeme podporiť hniezdenie vtákov v mestách, aké sú zásady správneho prikrmovania vtákov v zimnom období, až po plánovanie „divých kútov“ v ktorých vtáky nájdu prirodzenú potravu a útočisko. Záverečným výstupom projektu je príručka, ktorá bude obsahovať všetky spomenuté oblasti s modelovými riešeniami. Jej obsahom sa môžu inšpirovať aktívni ľudia aj mimo školského prostredia v ďalších obciach a mestách. 

   https://www.dravce.sk/web/index.php?lang=sk

   Prvú aktvitu sme zrealizovali - nová vtáčia búdka s krmivom už slúži vtáčím návštevníkom. 

    

   Pán Tomáš Veselovský pre Vás pripravil 4 edukačné videá, ktoré sú veľmi inšpiračné a poučné. Určite, v dnešnej ťažkej dobe, budú pohladením pre dušu, ale aj zdrojom nových informácií.

   V prvej časti seriálu Živé mestá, živé miesta - Jar sa dozviete zaujímavosti o živote vtákov v mestách, dostanete pár tipov k výrobe vtáčej búdky, zistíte, aký majú význam pôvodné druhy drevín pre vtáctvo a na záver sa môžete inšpirovať, aké stromy a kríky sa určite oplatí mať vo svojej záhrade, pri škole alebo pri paneláku.

   JAR  https://youtu.be/4N1WjfbrX5s 

    

   V druhej časti seriálu Živé mestá, živé miesta - Vtáčia prvá pomoc sa naučíte, čo je vtáčia prvá pomoc a dozviete sa, ako ochrániť vtáky pred nástrahami, ktoré im nevedomky vytvorili ľudia.

    

   Vtáčia prvá pomoc  https://youtu.be/Lp0PldcLcYw

    

   V tretej časti seriálu Živé mestá, živé miesta - Jeseň budete počuť o úžasnom divadle, ktorým je migrácia vtáctva. Ďalej sa dozviete, kde sú najlepšie miesta na výlet, keď chcete pozorovať migrujúce vtáky a aj tie, ktoré u nás zostávajú po celý rok a na záver zistíte, v čom spočíva terénna práca ornitológa.

   JESEŇ  https://youtu.be/4-jHevmmo6E

    

   V štvrtej časti seriálu Živé mestá, živé miesta - Zima  budete počuť  rôzne zaujímavosti zo života vtákov, ďalej uvidíte, aké rôzne nebezpečenstvá na ne číhajú počas zimy, zistíte, ako môžete vtákom pomôcť prežiť obdobie, keď nemajú dostatok potravy a na záver spoznáte aj vtáčích hostí, ktorý prilietajú ku kŕmidlám vo vašich záhradách.

   ZIMA  https://youtu.be/DvYsgSPGVFE

    

    


    

   AKTUÁLNE INFORMÁCIE

   Na základe rozhodnutia vlády zo  dňa 5.2.2021 sa školy v  IV. stupni ohrozenia (čierna zóna), kde je zaradený aj okres Zlaté Moravce,  nebudú otvárať. 

   Od 8.2.2021 až do odvolania žiaci 1. a 2. stupňa pokračujú vo vzdelávaní dištančnou formou. 

   Mesto__ZM_neobnovi_vyucovanie_na_1_stupni_od_8_2_2021.pdf

    O aktuálnych zámenách vás budeme informovať.

   PDF verzia infografiky na stiahnutie

    

    


   Organizácia vyučovania od 01. februára 2021 - pokračujeme v režime ko doteraz.

    

   https://www.ta3.com/clanok/1201782/tb-b-grohlinga-a-m-krajciho-o-opatreniach-v-suvislosti-s-otvaranim-skol.html?fbclid=IwAR22jFgBTpEcHJo3_IxcWZvzCJpmXs2ZJxERqu00D-CnY-lz-v8ufB1GSD0

    


    

   Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

    

   1. Termín na zverejnenie podmienok prijatia na štúdium v strednej škole na štúdium v odboroch vzdelávania stredných škôl, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a v ostatných odboroch vzdelávania stredných škôl, je do 26. februára 2021.

   2. Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole (ďalej len „prihláška“) zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy je pre všetky odbory vzdelávania do 8. apríla 2021.

   3. K prihláške sa vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, len ak ide o študijný odbor alebo o učebný odbor uvedený v prílohe č. 1. Vzor potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti žiaka je uvedený v prílohe č. 2.

   4. Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je pre všetky odbory vzdelávania do 16. apríla 2021.

   5. Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú.

   6. Termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy je do 20. mája 2021.

   7. Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky je do 20. mája 2021.

   8. Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 25. mája 2021; potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Vzor potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium je uvedený v prílohe č. 3.

    

   https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-26-1-2021/

    


    

   Organizácia vyučovania od 25. januára 2021 do 29. januára 2021

    

   Dištančné vzdelávanie pokračuje podľa platných rozvrhov na prvom aj druhom stupni ZŠ.

    


   Oznam pre rodičov žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ:

   Dištančné vzdelávanie pokračuje aj budúci týždeň od 18.1.2021 do 22.1.2021

    

   https://www.minedu.sk/distancne-vzdelavanie-pokracuje-aj-buduci-tyzden/

    

   Dištančné vzdelávanie pokračuje prostredníctvom Edupage a Microsoft Teams, pokiaľ sa s vyučujúcimi nedohodnete na inom spôsobe komunikácie. 

    


    

   ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA OD 11. JANUÁRA 2021

    

   Vzhľadom na okolnosti súvisiace s pandémiou a so zavedením „lockdownu“ na území  SR do 24.1.2021 upravujeme výchovno – vzdelávací proces v súlade s usmernením Ministerstva školstva SR a v zmysle pokynov ŠPU nasledovne:

    

   1.stupeň ZŠ

   * Od  11.1. - do 18.1.2021 (predbežne) prechádzajú aj žiaci  1. stupňa ZŠ na dištančné vzdelávanie /z domu/.

   * Triedne učiteľky Vás prostredníctvom Edupage oboznámia o organizácii dištančného vzdelávania.

   * Počas dištančného vyučovania budú s triednymi učiteľkami naďalej spolupracovať aj asistenti učiteľa.

   * Rodič má nárok, v prípade potreby, požiadať o vyplácanie pandemickej OČR.

    

   2.stupeň ZŠ

   * Žiaci 2. stupňa ZŠ pokračujú v dištančnom vzdelávaní podľa už nastaveného dištančného rozvrhu.

    


   Konzultačné hodiny -  po dohode s triednym učiteľom - počas pracovných dní v čase od 8:00h do 16:00h.


    

   Z rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu: 

   -  V školskom roku 2020/2021 sa ruší externé testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

   -  Riadny termín na vyskúšanie a hodnotenie žiakov za prvý polrok školského roka 2020/2021 sa predlžuje do 31. marca 2021 pre žiakov, ktorých nebolo možné vyskúšať v prvom polroku školského roka 2020/2021, pričom prvý polrok školského roka 2020/2021 skončí /čo uprednostňujeme/ 31. januára 2021.

   -  Externé testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl sa v školskom roku 2020/2021 uskutoční v riadnom termíne 9. júna 2021 a v náhradnom termíne 24. júna.

   -  Prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční v termíne od 3. mája 2021 do 14. mája 2021

   https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-zo-4-1-2021

    

   Ďakujem rodičom za ústretovosť a porozumenie.

   Mgr. Viera Striešková, riaditeľka školy

    


    

    

   Rozhodnutie mistra školstva, vedy, výskumu a športu z 5. januára 2021: 

   https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-5-1-2021-s-ucinnostou-od-11-1-2021/

    


    

   https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/

    

   https://www.minedu.sk/data/files/10089_0401_infografika_plan-otvarania-skol.png

    

    

    

    


    

   Nech tichá hudba veselosti

   Vám počas celých Vianoc znie,

   nech ten rok nastávajúci

   Vám zdravie,

   šťastie a lásku prinesie!

   kolektív zamestnancov ZŠ

    

    

    


    

    


   Aktuálne opatrenia vyplývajúce z druhého kola celoplošného testovania

   „Spoločná zodpovednosť“ (8. 11. 2020)

   https://www.minedu.sk/aktualne-opatrenia-v-suvislosti-s-celoplosnym-testovanim-spolocna-zodpovednost/

    

   Usmernenie_MSVVaS_SR_netestovane_okresy.pdf   Vestnik_vlady_vyhlaska_20_21_22.pdf

   Priloha_1_podmienky_vstupu_do_skoly_8_11_2020.pdf

   Priloha_2_vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_8_11_2020.pdf

   Priloha_4_vyhlasenie_navstevnika_skoly_o_bezifeknosti_8_11_2020.pdf

    


   Aktuálne opatrenia v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť“  https://www.minedu.sk/aktualne-opatrenia-v-suvislosti-s-celoplosnym-testovanim-spolocna-zodpovednost/

    

   Usmernenie_MSVVaS_SR_Spolocna_zodpovednost.pdf

   Priloha_1_Podmienky_vstupu_do_skoly.pdf

   Priloha_2_vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.pdf

   Priloha_4_Vyhlasenie_navstevnika_skoly_o_bezinfekcnosti.pdf

    

   V prípade pozitívne testovanej osoby sa podľa § 1 vyhlášky č. 15 Úradu verejného zdravotníctva z 29. októbra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 15“) nariaďuje tejto osobe aj osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti povinná 10-dňová izolácia. Ak dieťa, žiak, učiteľ alebo zákonný zástupca obdrží pozitívny výsledok antigénového testu (alebo ho obdrží osoba, s ktorou žije v spoločnej domácnosti), ostáva v povinnej 10-dňovej izolácii. V tomto prípade zamestnanec, žiak ani dieťa nenavštevujú školu prezenčne.

   Ak je dieťa alebo žiak v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca informuje lekára podľa § 1 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 15. Zákonný zástupca oznamuje škole povinnú izoláciu dieťaťa alebo žiaka a informuje, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania. Ak sa žiak dištančného vzdelávania nezúčastňuje, škola ho eviduje ako neprítomného. Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára.

    

   V prípade, že sa osoba nevie preukázať negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o výnimke, v zmysle vyhlášky č. 16 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia.

   Zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, podľa vyhlášky č. 16 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto prípade odporúča, aby zákonný zástupca neumiestňoval dieťa do materskej školy na najbližších 10 kalendárnych dní. Pokiaľ ide o zákonného zástupcu žiaka základnej školy, ministerstvo odporúča zákonnému zástupcovi postupovať v zmysle bodu 5. Rozhodnutia ministra školstva z 28. augusta 2020, t. j. ospravedlniť žiaka z vyučovania na 5 za sebou nasledujúcich vyučovacích dní. V tomto prípade ide o 3. november, 4. november, 5. november, 10. november a 11. november 2020. Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá zákonný zástupca vyhlásenie o bezinfekčnosti - Príloha č. 2  usmernenia.

   Dieťa v materskej škole, žiak nultého a prvého až štvrtého ročníka základnej školy a žiak základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý sa nezúčastnil testovania, majú podľa § 1 ods. 2 písm. f) a q) vyhlášky č. 16 povolený vstup do školy aj bez preukázania negatívneho výsledku testu. Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti - Prílohe č. 2 usmernenia.

    

    

    

    


   Jesenné prázdniny 2020 – posun prázdnin (nové termíny)

   Jesenné prázdniny sa posúvajú na 30. októbra 2020 (piatok), pričom prázdniny budú aj 2. novembra 2020 (pondelok), 6. novembra 2020 (piatok) a 9. novembra 2020 (pondelok). Dôvodom je celoplošné testovanie COVID-19.

    


   Dištančné vzdelávanie od pondelka 26.10.2020

   Vedenie školy oznamuje, že vyučovanie na 2. stupni sa neprerušuje, ale mení formu na dištančné vzdelávanie (cez Edupage a MS Teams) . Žiaci zostávajú doma. 

   Vyučovanie na 1. stupni a ŠKD zostáva v nezmenenej forme - bežná prevádzka v škole.

   Stravovanie pre žiakov 1. stupňa prebieha v štandarnej forme.

   Oznamy budú priebežne aktualizované podľa pokynov MŠVVaŠ SR.

    https://www.minedu.sk/aktualne-opatrenia-pre-skoly-od-26-oktobra-2020/

    

    


   OD PONDELKA 19.10.2020 ŠKOLA PRECHÁDZA NA PREZENČNÚ VÝUČBU:

   Vyučovanie podľa rozvrhu

   Žiaci VIII.A,B nastupujú po karanténe do školy

   Školský klub detíškolská jedáleň budú v prevádzke za dodržiavania prísnych hygienických opatrení.

    

    


   Rozhodnutie ministra o opatreniach pre školy od 12.10.2020

   rozhodnutie_ministra_skolstva.pdf

    

   Od 12. 10. 2020 - 1. a 2. stupeň ZŠ

   - prezenčná výučba

   - povinné rúška

   - po vyučovaní sa neorganizujú žiadne aktivity


    

   OZNAM

   Na základe rozhodnutia RÚVZ v Nitre je školská jedáleň v karanténe od 12.10.2020 do 18.10.2020.

    

   Školské vyučovanie bude  prebiehať v skrátenom režime:

   1. vyučovacia hodina  8:00 h – 8:30 h

   prestávka 8:30 h – 8:35 h

   1. vyučovacia hodina 8:35 h – 9:05 h  

   prestávka 9:05 h – 9:15 h

   1. vyučovacia hodina  9:15 h – 9:45 h

   prestávka 9:45 h- 9:50 h

   1. vyučovacia hodina 9:50 h – 10:20 h

   prestávka 10:20 h – 10:25 h

   1. vyučovacia hodina 10:25 h – 10:55 h

   prestávka 10:55 h – 11:00 h

   1. vyučovacia hodina 11:00 h – 11:30 h

   prestávka 11:30 h – 11:35 h

   1. vyučovacia hodina 11:35 h – 12:05 h

    

   ŠKD je v prevádzke do 14:30 h, ranná služba je nezmenená.

   Žiaci do ŠKD si prinesú obed z domu.

    


   Žiaci boli dňa 8.10.2020 informovaní riaditeľkou školy, za prítomnosti triednych učiteľov o dištančnom vzdelávaní počas karantény do 18.10.2020.


   RIADITEĽSKÉ VOĽNO

    

   Riaditeľka školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

   p o s k y t u j e

   žiakom 7.C triedy riaditeľské voľno 

   preventívne na piatok 9. októbra 2020 pre obmedzenie šírenia koronavírusu.

   Zlaté Moravce 08. októbra 2020

   - žiaci zostanú preventívne v domácej izolácii

   - dištančná výučba 

   Vážení zákonní zástupcovia, priebežne Vás bude triedna učiteľka informovať prostredníctvom edupage.

    

    

    

    


    


   OZNAM

   Vážení rodičia,

   ak potrebujete potvrdenie o návšteve školy Vášho dieťaťa, kontaktujte triedneho učiteľa.

    


    

   Otvorenie školského roka 2020/2021

   ÚVZ SR: Ako vybaviť žiakov do školy rúškami

   http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4437:uvz-sr-ako-vybavi-iakov-do-koly-rukami&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

    

    


   ÚVZ SR: Prehľad opatrení platných od septembra 2020

   http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4433%3Auvz-sr-prehad-opatreni-platnych-od-septembra-2020&catid=250%3Akoronavirus-2019-ncov&Itemid=153&fbclid=IwAR36z0rQkuUxe2w5W43LbakrZcATLE7tjc8vMAiUqq8clNDFB_tA9_b20Sc

    

   Pokyny k začiatku školského roka 2020/2021

    

   Vážení rodičia,

   od 2. septembra sa opäť začína nový školský rok. Účasť na vyučovaní je povinná, do školy nastúpia len žiaci bez príznakov ochorenia.

   Vstup do areálu školy od 7:40 h. Prosíme Vás o dodržiavanie minimálnej vzdialenosti 2 m od iných osôb.

   Otvorenie školy od 2. septembra 2020 budú sprevádzať prísne hygienické a ochranné opatrenia, ktoré sú všetci povinní dodržiavať:

   Pri prvom nástupe do základnej školy, žiak odovzdá triednemu učiteľovi zdravotný dotazník:

   https://ucimenadialku.sk/user/pages/02.usmernenia/01.otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia/Priloha-3-Zdravotny-dotaznik-dieta.pdf

   BEZ TOHTO TLAČIVA NEBUDE MÔCŤ ŽIAK VSTÚPIŤ DO AREÁLU ŠKOLY !

    

   • všetci žiaci vstupujú do priestorov školy s prekrytými dýchacími cestami, žiaci 1. stupňa si môžu dať rúško dolu po vstupe do triedy, žiaci 2.stupňa majú rúško počas celého vyučovacieho procesu okrem desiatovania a obedov v ŠJ,
   • pri vstupe do areálu školy bude vykonaný ranný filter žiakov –bude sa kontrolovať, či nemá žiak nádchu, kašeľ ... (prosíme zákonných zástupcov žiakov, aby neposielali do školy deti s uvedenými príznakmi)
   • od 3. 9. do 14.9.2020 nebude fungovať ranná služba v ŠKD na základe usmernení MŠVVaŠ SR, vo výnimočných prípadoch, len po konzultácii s vedením školy
   • žiaci môžu vstupovať do areálu školy od 2.9. 2020 od 7:40 hod.
   • zákonní zástupcovia žiakov majú zákaz vstupu do areálu školy, s výnimkou JEDNÉHO zákonného zástupcu sprevádzajúceho žiaka 1. ročníka
   • po vyučovaní žiaci, ktorí sa nestravujú v ŠJ, pôjdu v sprievode triedneho učiteľa k bráne, ktorou ráno prichádzajú do školy:

   žiaci 1. – 5. ročníka hlavnou bránou oproti riaditeľni

   žiaci 6. – 9. ročníka bočnou bránou oproti „B“ pavilónu zo Školskej ulice

   3.9.2020 – triednické hodiny, žiaci si prinesú písacie potreby a zošit, prípadne pomôcky podľa inštrukcií triednych učiteľov

   Zákonní zástupcovia žiakov 1.-4. ročníka pošlú po žiakovi vyplnené tlačivo, ktoré žiakom odovzdajú triedni učitelia 2.9.2020 (príchod, odchod žiaka do a zo školy, presný čas odchodu zo ŠKD...)

   Výchovno-vyučovací proces končí:

   1. a 2. ročník do 11:35 h

   3. a 4. ročník do 12:30 h

   5. – 9. ročník do 13:25 h

   od 4. 9. 2020 – vyučovanie podľa rozvrhu

   Výchovno – vzdelávací proces bude od 7.9.2020 prebiehať podľa rozvrhu hodín bez spájania žiakov z rôznych tried bez využívania odborných učební a telocvične.

    

   Vážení rodičia, prosíme Vás o zhovievavosť a dodržiavanie pravidiel.

    

    

    

   Zákonný zástupca

   • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

   • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň tri rúška (dve náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

   • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.

   • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy zdravotný dotazník:

   https://www.ucimenadialku.sk/user/pages/02.usmernenia/01.otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia/Priloha-3-Zdravotny-dotaznik-dieta.pdf

   BEZ TOHTO TLAČIVA NEBUDE MÔCŤ ŽIAK VSTÚPIŤ DO AREÁLU ŠKOLY !

   TLAČIVO SI MÔŽE RODIČ VYZDVIHNUŤ PO TELEFONICKOM DOHOVORE S TRIEDNYM UČITEĽOM (prípadne so zástupkyňou riaditeľky školy) DŇA 26.8.2020 OD 9:00 DO 11:00 h.

    

   Po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie: https://www.ucimenadialku.sk/user/pages/02.usmernenia/01.otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia/Priloha-4-Vyhlasenie-zakonneho-zastupcu.pdf

    

   • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

   Manuál: 

   https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia

    

    

    


    

    

   SMÚTOČNÝ OZNAM

    

   V jeden slnečný prázdninový deň 14.8.2020 nás zasiahla smutná a nečakaná správa, že nás opustila naša vždy usmiata a veselá pani učiteľka, kolegyňa Jarka Rajnohová. Kolegyňa, ktorá 36 rokov pôsobila na našej škole nielen ako pani učiteľka, ale 14 rokov aj ako zástupkyňa riaditeľky školy. Bola prísna, no zároveň láskavá, úprimná a spravodlivá. Aj keď už na chodbách neuvidíme jej usmiatu tvár, vždy nám ju budú pripomínať deti, ktorým odovzdala kus seba. Bude nám veľmi chýbať. 

   Nikdy na ňu nezabudneme. 

   KOLEKTÍV ZAMESTNANCOV a ŽIACI ZŠ


    

   Informácie pre rodičov budúcich prvákov

   ZOZNAM POMÔCOK PRE 1. ROČNÍK

   Zošity č. 511 s pomocnou linajkou  (jednou) - 3 ks

   Zošity č. 513 – 3 ks

   Zošit č. 420 – 1 ks

   Slovník 624 – 1 ks

   Ceruzky č. 2 – 2 ks

   Pero ( NIE gumovacie ) – 2 ks

   Obaly na zošity, učebnice, pracovné zošity

   Guma, strúhadlo

   Telocvičný úbor ( tenisky s bielou podrážkou)

   Prezuvky

   Pomôcky na výtvarnú výchovu:

   Náčrtník A4 – 2 ks

   Výkresy A4 – 30 ks

   Farebný papier

   Pastelky

   Voskovky

   Štetce ( plochý, okrúhly)

   Vodové farby

   Pohárik na vodu

   Nožnice

   Igelitová fólia na stôl (obrus)

   Plastelína

    


    

   Organizácia vyučovania dňa 30.06.2020

   Dňa 30.06.2020 bude slávnostné ukončenie školského roka pred pavilónom „A“ o 8:00 hod. v sprievode triednych učiteľov. 

   Naďalej zostáva v platnosti:

   Zákonný zástupca predloží pri prvom nástupe žiaka do školy písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, toto vyhlásenie je zákonný zástupca povinný predložiť po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni https://ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol/pri%CC%81loha%202%20-%2029.5.2020.pdf

   Vyučovanie končí o 9:00 hod. 

   ŠKD v tento deň končí o 9:30 hod.

    

   Upozornenie: Vysvedčenie žiakov, ktorí sa na vyučovaní nezúčastnia, si môžu prevziať rodičia po telefonickom dohovore na riaditeľstve školy v dňoch od 30.06.2020 do 12.7. 2020.

   Od 01.07.2020 začínajú riadne školské prázdniny.

   Do školy žiaci nastúpia 02.09.2020 (streda).

    


   OZNAM o spôsobe záverečného hodnotenia žiakov

   Na pedagogickej rade dňa 19.06.2020 sa prehodnotilo záverečné hodnotenie žiakov z PR konanej dňa 23.04.2020.

   Vedenie školy rozhodlo o spôsobe záverečného hodnotenia žiakov jednotlivých vyučovacích predmetov nasledovne:

   1.ročník:

   V prvom ročníku sa v čase mimoriadnej situácie priebežné aj záverečné hodnotenie bude realizovať formou slovného hodnotenia.

    2. – 4. ročník:

   Neklasifikovať sa budú predmety etická výchova, náboženská výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, regionálna výchova, telesná a športová výchova a pracovné vyučovanie. Záverečné hodnotenie: absolvoval/a.

    Predmety SJL, MAT, PVO, PDA, VLA, ANJ, INF budú klasifikované.

    5. – 9. ročník:

   Neklasifikovať sa budú predmety etická výchova, náboženská výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, telesná a športová výchova. Záverečné hodnotenie: absolvoval/a.

    Predmety SJL, ANJ, NEJ, RUJ, MAT, BIO, DEJ, GEG, FYZ, CHE, THD, OBN, INF budú klasifikované.

    

   Kritéria záverečného hodnotenia žiakov v čase mimoriadnej situácie:

   • celkový prístup žiaka k školským povinnostiam počas dištančného vzdelávania
   • výchovno-vzdelávacie výsledky za 1. polrok
   • klasifikácia do 13.03.2020
   • podkladmi môže byť vypracovanie zadaných úloh, projektov, riešenie komplexných úloh, samostatné praktické práce, vlastná iniciatíva, aktívna účasť počas online hodín - s prihliadnutím na individuálne podmienky dištančného vzdelávania jednotlivých žiakov

    

   Mesto Zlaté Moravce ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s riaditeľmi základných škôl rozhodol o obnovení školského vyučovania vo všetkých ročníkoch základných škôl s ohľadom na miestne podmienky, ale aj s ohľadom na personálne, materiálne a priestorové možnosti.

    

   Od  22. 6. 2020 môžu do škôl nastúpiť aj žiaci 5. ročníka, ktorých rodičia sa tak zatiaľ nerozhodli.

    

   Základná škola, Mojmírova 2, Zlaté Moravce rozhodla na základe usmernenia, že žiaci nastúpia do školy nasledovne:

   22.6.    -  9. ročník,

   23.6.    -  8. ročník,

   24.6.    -  7. ročník,

   25.6.    -  6. ročník,

   26.6.    -  5. ročník (žiaci, ktorí nenastúpili do školy)

    

   Prítomnosť žiakov daného ročníka v stanovený deň je dobrovoľná. Žiaci budú v škole prítomní od 8:00 hod.  do 11:00 hod.  Počas dňa budú odovzdávať učebnice (vygumované, zalepené, podpísané) a kľúče od skriniek. V prípade, ak sa dieťa v uvedenom termíne nedostaví do školy, zákonný zástupca sa dohodne s triednym učiteľom na spôsobe odovzdania požadovaných vecí.

    

   Žiakom, ktorých rodičia prihlásili na stravovanie prostredníctvom rodičovského konta alebo priamo u triedneho učiteľa, bude poskytnutá strava v ŠJ v príslušný deň podľa vyššie uvedeného harmonogramu.

    

   Každý žiak musí prísť do školy s 2 rúškami, 3 balíčkami hygienických vreckoviek a s vyhlásením podpísaným zákonným zástupcom žiaka:  https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol/Pr%C3%ADloha%202.pdf

    

   Vysvedčenia pre žiakov všetkých ročníkov sa budú odovzdávať 30.06.2020.

   Presný harmonogram zverejníme 22.06.2020.

    

   30.6. 2020 bude ŠKD v prevádzke do 10.00 hod.  Žiaci prihlásení na stravovanie dostanú suchý obed.      

    

    


   Vážení rodičia.

   Minister  školstva  SR  vo  svojom usmernení  umožnil, že od   15. 6. 2020 môžu do škôl nastúpiť aj žiaci 1. – 5. roč., ktorých rodičia sa tak zatiaľ nerozhodli.

   Ak rodičia majú záujem o prihlásenie žiaka do školy  od 15. 6. 2020, môžu tak urobiť u svojho triedneho učiteľa.

   Ak máte záujem o stravovanie sa žiaka v ŠJ, je potrebné záujem oznámiť triednemu učiteľovi.

   Od 15.6.2020 boli zmiernené niektoré opatrenia:

   rušia sa:

   • limity počtov detí v triedach
   • povinné meranie teploty – ranný filter
   • špeciálne časy rôzneho nástupu žiakov do školy
   • zákaz besiedok, posedení a hromadných akcií
   • zákaz vstupu rodičov do priestorov školy – odporúča sa minimalizovať ich čas zotrvania v priestoroch školy
   • organizovanie osôb pred školou

   v platnosti ostáva :

   • vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa
   • používanie dezinfekcie pri vstupe do budovy
   • používanie rúška vo vnútorných priestoroch, okrem svojej skupiny
   • väčšiu časť aktivít uskutočňovať vonku, ak sú vhodné podmienky
   • časté upozorňovanie na dodržiavanie hygienických pravidiel
   • minimalizovať kontakty medzi skupinami
   • pridáva sa zverejnenie oznamu na vchodových dverách školy za akých podmienok žiak môže nastúpiť do školy

    

   HARMONOGRAM VYUČOVANIA OD 15. 6. 2020 DO 19.6. 2020

    Pre prihlásených žiakov je ranná činnosť v ŠKD:    od 6:45 h

   Začiatok vyučovania pre všetky triedy:                      o  8:00 h

   Koniec vyučovania v 1. - 5. ročníku:                           o 11:35 h

   ŠKD končí /predlžili sme čas o jednu hodinu/:       do 16:45 h   Vážení rodičia,

   do 11.06.2020 je prostredníctvom Edupage spustené online záväzné prihlasovanie.

   • na prvý cudzí jazyk pre žiakov 2. ročníka
   • na druhý cudzí jazyk pre žiakov 6. ročníka
   • školské stravovanie pre žiakov 1. - 8. ročníka
   • ŠKD pre žiakov 1.-3. ročníka

   Upozorňujeme Vás, že po záväznom prihlásení žiaka NIE JE možná zmena zvoleného predmetu.

   Pre záväzné prihlásenie sa musíte prihlásovať cez rodičovské konto.

        Od školského roka 2019/2020 si žiaci môžu vybrať svetový jazyk (podľa možností školy), ktorý sa začnú učiť v 3. ročníku povinne. Ak si žiak nevyberie anglický jazyk ako prvý cudzí jazyk, musí si ho v 7. – 9. ročníku zvoliť ako druhý cudzí jazyk. Dôvodom je skutočnosť, že škola má v zmysle školského zákona: „umožniť žiakovi ovládať anglický jazyk a aspoň jeden ďalší cudzí jazyk a vedieť ich používať“.

   Ďakujeme

    

    


   Prihlasovanie na NBV a ETV - školský rok 2020/2021

   Vážení rodičia,

   do 31.05.2020 je prostredníctvom Edupage spustené online záväzné prihlasovanie pre žiakov 1. - 8. ročníka na náboženskú výchovu a etickú výchovu.

   Upozorňujeme Vás, že po záväznom prihlásení žiaka na NBV/ETV nie je možná zmena zvoleného predmetu.

   Pre záväzné prihlásenie sa musíte prihlásovať cez rodičovské konto. V prípade, že rodičovské konto nemáte ešte vytvorené, kontaktujte svoju triednu učiteľku.

   Ďakujeme

    


   Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020

   Oznam pre rodičov žiakov 1. - 5. ročníka

   a

   pre rodičov žiakov 1. - 9. ročníka bod týkajúci sa stravovania

    

   Dobrovoľný záujem o výchovu a vzdelávanie v škole

   Vážení rodičia,

   riaditeľstvo  Základnej školy, Mojmírova 2, Zlaté Moravce si Vás dovoľuje osloviť na záväzné prihlásenie žiakov  1. až  5. ročníka na výchovnovzdelávací proces od 1. 6. 2020.

   Účasť  žiakov na vyučovaní je dobrovoľná.

   Organizácia vyučovania bude prispôsobená súčasnému stavu úpravou rozvrhu a úpravou časového členenia vyučovacieho dňa.

   Žiaci budú rozdelení do 7 skupín, v ktorých bude najviac 20 žiakov a budú otvorené 3 oddelenia ŠKD v pavilóne C.

   V skupinách - triedach môžu byť aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky  neboli v spoločnej triede (podľa počtu prihlásených žiakov z ročníka budú žiaci rozdelení na skupinu žiakov navštevujúcich  ŠKD a ostatných žiakov). Ak sa zníži počet žiakov skupinách, skupiny sa zlúčia, no najskôr v nasledujúcom týždni.

   Vstup do budovy bude pre žiakov možný od 7:30 do 7:50 hod. (okrem žiakov prihlásených do rannej služby, ktorá bude od 6:45 h.). Vzdelávanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu hodín od 8:00 h. do 11:35 h.

   Rodičom nebude umožnené vstupovať do budovy školy. Do areálu dieťa pôjde samé. Vyučujúci si bude koordinovať žiakov vo svojej skupine.

   Pri vstupe do areálu školy dieťa absolvuje ranné meranie teploty a v pavilóne dezinfekciu rúk.

   Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové hygienické vreckovky- 3 balenia.

   Zákonný zástupca predloží pri prvom nástupe žiaka do školy písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, toto vyhlásenie je zákonný zástupca povinný predložiť po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol/Pr%C3%ADloha%202.pdf

    


   Priebežne Vás budeme informovať (najneskôr do stredy 27.5.2020) či bude zabezpečené školské stravovanie  a činnosť ŠKD (školská družina).

   Poprosíme Vás o záväznú odpoveď na nasledujúce otázky triednym učiteľom, ktorí ste ešte neodpovedali. Obratom, NAJNESKÔR do 22. 5. 2020.

   Záujem o umiestnenie svojho dieťaťa v škole od 1. 6. 2020     Áno            Nie                                                                                                               

   Záujem o školské obedy pre svoje dieťaťa  ( platí pre žiakov 1. – 9. ročníka. POZOR! Žiakom, ktorí sa naďalej budú vzdelávať dištančne, bude môcť obed prevziať len zákonný zástupca za prísnych hygienických podmienok, o ktorých Vás budeme informovať neskôr)           Áno            Nie

                                                          

   Záujem, aby dieťa navštevovalo ŠKD ( platí len pre 1.-4.roč.)                           Áno            Nie

   Predpokladaný čas prevzatia dieťaťa z ŠKD  ...............................................................                                        

      Ďakujeme za Váš seriózny prístup.   

    

    


   Z dokumentu, ktorý bol vytvorený ako pomocný materiál pri otváraní základných škôl a základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

   Zákonný zástupca

   · Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

   · Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.

   · Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2019/2020.  

   · Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2: https://ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol/Pr%C3%ADloha%202.pdf). 

   · V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

    

    


   OZNAM o spôsobe záverečného hodnotenia žiakov

    

   Oznamujeme Vám, že na základe vydania usmernenia MŠVVaŠ SR na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 a po prerokovaní na pedagogickej rade dňa 23.04.2020, vedenie školy rozhodlo o spôsobe záverečného hodnotenia žiakov jednotlivých vyučovacích predmetov nasledovne :

   1.ročník:

          V prvom ročníku sa v čase mimoriadnej situácie priebežné aj záverečné hodnotenie bude realizovať formou slovného hodnotenia.

    

   2. – 4. ročník:

        Neklasifikovať sa budú predmety etická výchova, náboženská výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, regionálna výchova, telesná a športová výchova, informatika a pracovné vyučovanie. Záverečné hodnotenie: absolvoval/a.

    

   Hodnotenie predmetov SJL, MAT, PVO, PDA, VLA, ANJ sa bude realizovať formou slovného hodnotenia.

    

   5. – 9. ročník:

        Neklasifikovať sa budú predmety občianska náuka, etická výchova, náboženská výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, informatika, technika, telesná a športová výchova. Záverečné hodnotenie: absolvoval/a.

    

   Hodnotenie predmetov SJL, ANJ, NEJ, RUJ, MAT, BIO, DEJ, GEG, FYZ, CHE sa bude realizovať formou slovného hodnotenia.

    

          V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania.

   Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

    

   V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.

    

   Každý učiteľ musí mať k dispozícii od každého žiaka spätnú väzbu. Na konci týždňa budú triedni učitelia informovať vedenie školy o tom, ktorí žiaci spolupracujú a ktorí nie.

    

        Každý rodič po prečítaní tohto oznamu informujte triedneho učiteľa formou správy cez EduPage ( prípadne sms, emailom), že bol oboznámený s formou záverečného hodnotenia a poskytovaním spätnej väzby svojho dieťaťa vyučujúcim, najneskôr do 04. 05. 2020!

   Súčasná situácia je náročná pre každého z nás. Sme radi, že mnohí žiaci si svedomito plnia svoje povinnosti. Tí, ktorí tak nerobia, veríme, že vykonajú nápravu. Ďakujeme všetkým rodičom za spoluprácu.

    


   OZNAM PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV PRI PODÁVANÍ PRIHLÁŠKY NA SŠ:

    

   • po prekontrolovaní je potrebné obojstranne vytlačiť prihlášku
   • na zadnej strane PODPIS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU – podpíše rodič
   • na zadnej strane PODPIS ŽIAKA – podpíše žiak
   • POTVRDENIE OD LEKÁRA O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI – sa teraz nevykonáva
   • takto podpísanú a nepokrčenú prihlášku prinesie a odovzdá zákonný zástupca v areáli školy ( pavilón B, cez okno triedy na prízemí ) výchovnému poradcovi ( Mgr. Daniela Behulová ) za dodržania všetkých bezpečnostných a hygienických opatrení ( rúško a minimálny odstup od seba 2m ) v nasledujúcom čase:

   9.A – 4.5.2020 od 9:00 – 12:00

   9.B – 5.5.2020 od 9:00 – 12:00

   • zároveň si zákonný zástupca preberie zápisný lístok na SŠ
   • prineste si vlastné pero
   • v prípade, že nemáte možnosť si prihlášku sami vytlačiť, oznámte to vopred výchovnému poradcovi ( mail, edupage )

   ZÁPIS DO 1.ROČNÍKA


    Vážení rodičia,

   na základe rozhodnutia hlavného hygienika a po rokovaní vlády SR, rozhodol pán minister školstva, vedy, výskumu  a športu SR o predĺžení prerušenia  vyučovania v školách v období od 30. marca do odvolania.

   Rozhodol tiež, že sa ruší pre tento školský rok testovanie T9.

    


    

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Nedeľa 1. 8. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje

   •