• Oznam pre rodičov žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ:

   Dištančné vzdelávanie pokračuje aj budúci týždeň od 18.1.2021 do 22.1.2021

    

   https://www.minedu.sk/distancne-vzdelavanie-pokracuje-aj-buduci-tyzden/

    

   Dištančné vzdelávanie pokračuje prostredníctvom Edupage a Microsoft Teams, pokiaľ sa s vyučujúcimi nedohodnete na inom spôsobe komunikácie. 

    


    

   ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA OD 11. JANUÁRA 2021

    

   Vzhľadom na okolnosti súvisiace s pandémiou a so zavedením „lockdownu“ na území  SR do 24.1.2021 upravujeme výchovno – vzdelávací proces v súlade s usmernením Ministerstva školstva SR a v zmysle pokynov ŠPU nasledovne:

    

   1.stupeň ZŠ

   * Od  11.1. - do 18.1.2021 (predbežne) prechádzajú aj žiaci  1. stupňa ZŠ na dištančné vzdelávanie /z domu/.

   * Triedne učiteľky Vás prostredníctvom Edupage oboznámia o organizácii dištančného vzdelávania.

   * Počas dištančného vyučovania budú s triednymi učiteľkami naďalej spolupracovať aj asistenti učiteľa.

   * Rodič má nárok, v prípade potreby, požiadať o vyplácanie pandemickej OČR.

    

   2.stupeň ZŠ

   * Žiaci 2. stupňa ZŠ pokračujú v dištančnom vzdelávaní podľa už nastaveného dištančného rozvrhu.

    


   Konzultačné hodiny -  po dohode s triednym učiteľom - počas pracovných dní v čase od 8:00h do 16:00h.


    

   Z rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu: 

   -  V školskom roku 2020/2021 sa ruší externé testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

   -  Riadny termín na vyskúšanie a hodnotenie žiakov za prvý polrok školského roka 2020/2021 sa predlžuje do 31. marca 2021 pre žiakov, ktorých nebolo možné vyskúšať v prvom polroku školského roka 2020/2021, pričom prvý polrok školského roka 2020/2021 skončí /čo uprednostňujeme/ 31. januára 2021.

   -  Externé testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl sa v školskom roku 2020/2021 uskutoční v riadnom termíne 9. júna 2021 a v náhradnom termíne 24. júna.

   -  Prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční v termíne od 3. mája 2021 do 14. mája 2021

   https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-zo-4-1-2021

    

   Ďakujem rodičom za ústretovosť a porozumenie.

   Mgr. Viera Striešková, riaditeľka školy

    


    

    

   Rozhodnutie mistra školstva, vedy, výskumu a športu z 5. januára 2021: 

   https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-5-1-2021-s-ucinnostou-od-11-1-2021/

    


    

   https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/

    

   https://www.minedu.sk/data/files/10089_0401_infografika_plan-otvarania-skol.png

    

    

    

    


    

   Nech tichá hudba veselosti

   Vám počas celých Vianoc znie,

   nech ten rok nastávajúci

   Vám zdravie,

   šťastie a lásku prinesie!

   kolektív zamestnancov ZŠ

    

    

    


    

    


   Aktuálne opatrenia vyplývajúce z druhého kola celoplošného testovania

   „Spoločná zodpovednosť“ (8. 11. 2020)

   https://www.minedu.sk/aktualne-opatrenia-v-suvislosti-s-celoplosnym-testovanim-spolocna-zodpovednost/

    

   Usmernenie_MSVVaS_SR_netestovane_okresy.pdf   Vestnik_vlady_vyhlaska_20_21_22.pdf

   Priloha_1_podmienky_vstupu_do_skoly_8_11_2020.pdf

   Priloha_2_vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_8_11_2020.pdf

   Priloha_4_vyhlasenie_navstevnika_skoly_o_bezifeknosti_8_11_2020.pdf

    


   Aktuálne opatrenia v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť“  https://www.minedu.sk/aktualne-opatrenia-v-suvislosti-s-celoplosnym-testovanim-spolocna-zodpovednost/

    

   Usmernenie_MSVVaS_SR_Spolocna_zodpovednost.pdf

   Priloha_1_Podmienky_vstupu_do_skoly.pdf

   Priloha_2_vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.pdf

   Priloha_4_Vyhlasenie_navstevnika_skoly_o_bezinfekcnosti.pdf

    

   V prípade pozitívne testovanej osoby sa podľa § 1 vyhlášky č. 15 Úradu verejného zdravotníctva z 29. októbra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 15“) nariaďuje tejto osobe aj osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti povinná 10-dňová izolácia. Ak dieťa, žiak, učiteľ alebo zákonný zástupca obdrží pozitívny výsledok antigénového testu (alebo ho obdrží osoba, s ktorou žije v spoločnej domácnosti), ostáva v povinnej 10-dňovej izolácii. V tomto prípade zamestnanec, žiak ani dieťa nenavštevujú školu prezenčne.

   Ak je dieťa alebo žiak v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca informuje lekára podľa § 1 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 15. Zákonný zástupca oznamuje škole povinnú izoláciu dieťaťa alebo žiaka a informuje, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania. Ak sa žiak dištančného vzdelávania nezúčastňuje, škola ho eviduje ako neprítomného. Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára.

    

   V prípade, že sa osoba nevie preukázať negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o výnimke, v zmysle vyhlášky č. 16 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia.

   Zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, podľa vyhlášky č. 16 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto prípade odporúča, aby zákonný zástupca neumiestňoval dieťa do materskej školy na najbližších 10 kalendárnych dní. Pokiaľ ide o zákonného zástupcu žiaka základnej školy, ministerstvo odporúča zákonnému zástupcovi postupovať v zmysle bodu 5. Rozhodnutia ministra školstva z 28. augusta 2020, t. j. ospravedlniť žiaka z vyučovania na 5 za sebou nasledujúcich vyučovacích dní. V tomto prípade ide o 3. november, 4. november, 5. november, 10. november a 11. november 2020. Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá zákonný zástupca vyhlásenie o bezinfekčnosti - Príloha č. 2  usmernenia.

   Dieťa v materskej škole, žiak nultého a prvého až štvrtého ročníka základnej školy a žiak základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý sa nezúčastnil testovania, majú podľa § 1 ods. 2 písm. f) a q) vyhlášky č. 16 povolený vstup do školy aj bez preukázania negatívneho výsledku testu. Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti - Prílohe č. 2 usmernenia.

    

    

    

    


   Jesenné prázdniny 2020 – posun prázdnin (nové termíny)

   Jesenné prázdniny sa posúvajú na 30. októbra 2020 (piatok), pričom prázdniny budú aj 2. novembra 2020 (pondelok), 6. novembra 2020 (piatok) a 9. novembra 2020 (pondelok). Dôvodom je celoplošné testovanie COVID-19.

    


   Dištančné vzdelávanie od pondelka 26.10.2020

   Vedenie školy oznamuje, že vyučovanie na 2. stupni sa neprerušuje, ale mení formu na dištančné vzdelávanie (cez Edupage a MS Teams) . Žiaci zostávajú doma. 

   Vyučovanie na 1. stupni a ŠKD zostáva v nezmenenej forme - bežná prevádzka v škole.

   Stravovanie pre žiakov 1. stupňa prebieha v štandarnej forme.

   Oznamy budú priebežne aktualizované podľa pokynov MŠVVaŠ SR.

    https://www.minedu.sk/aktualne-opatrenia-pre-skoly-od-26-oktobra-2020/

    

    


   OD PONDELKA 19.10.2020 ŠKOLA PRECHÁDZA NA PREZENČNÚ VÝUČBU:

   Vyučovanie podľa rozvrhu

   Žiaci VIII.A,B nastupujú po karanténe do školy

   Školský klub detíškolská jedáleň budú v prevádzke za dodržiavania prísnych hygienických opatrení.

    

    


   Rozhodnutie ministra o opatreniach pre školy od 12.10.2020

   rozhodnutie_ministra_skolstva.pdf

    

   Od 12. 10. 2020 - 1. a 2. stupeň ZŠ

   - prezenčná výučba

   - povinné rúška

   - po vyučovaní sa neorganizujú žiadne aktivity


    

   OZNAM

   Na základe rozhodnutia RÚVZ v Nitre je školská jedáleň v karanténe od 12.10.2020 do 18.10.2020.

    

   Školské vyučovanie bude  prebiehať v skrátenom režime:

   1. vyučovacia hodina  8:00 h – 8:30 h

   prestávka 8:30 h – 8:35 h

   1. vyučovacia hodina 8:35 h – 9:05 h  

   prestávka 9:05 h – 9:15 h

   1. vyučovacia hodina  9:15 h – 9:45 h

   prestávka 9:45 h- 9:50 h

   1. vyučovacia hodina 9:50 h – 10:20 h

   prestávka 10:20 h – 10:25 h

   1. vyučovacia hodina 10:25 h – 10:55 h

   prestávka 10:55 h – 11:00 h

   1. vyučovacia hodina 11:00 h – 11:30 h

   prestávka 11:30 h – 11:35 h

   1. vyučovacia hodina 11:35 h – 12:05 h

    

   ŠKD je v prevádzke do 14:30 h, ranná služba je nezmenená.

   Žiaci do ŠKD si prinesú obed z domu.

    


   Žiaci boli dňa 8.10.2020 informovaní riaditeľkou školy, za prítomnosti triednych učiteľov o dištančnom vzdelávaní počas karantény do 18.10.2020.


   RIADITEĽSKÉ VOĽNO

    

   Riaditeľka školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

   p o s k y t u j e

   žiakom 7.C triedy riaditeľské voľno 

   preventívne na piatok 9. októbra 2020 pre obmedzenie šírenia koronavírusu.

   Zlaté Moravce 08. októbra 2020

   - žiaci zostanú preventívne v domácej izolácii

   - dištančná výučba 

   Vážení zákonní zástupcovia, priebežne Vás bude triedna učiteľka informovať prostredníctvom edupage.

    

    

    

    


    


   OZNAM

   Vážení rodičia,

   ak potrebujete potvrdenie o návšteve školy Vášho dieťaťa, kontaktujte triedneho učiteľa.

    


    

   Otvorenie školského roka 2020/2021

   ÚVZ SR: Ako vybaviť žiakov do školy rúškami

   http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4437:uvz-sr-ako-vybavi-iakov-do-koly-rukami&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

    

    


   ÚVZ SR: Prehľad opatrení platných od septembra 2020

   http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4433%3Auvz-sr-prehad-opatreni-platnych-od-septembra-2020&catid=250%3Akoronavirus-2019-ncov&Itemid=153&fbclid=IwAR36z0rQkuUxe2w5W43LbakrZcATLE7tjc8vMAiUqq8clNDFB_tA9_b20Sc

    

   Pokyny k začiatku školského roka 2020/2021

    

   Vážení rodičia,

   od 2. septembra sa opäť začína nový školský rok. Účasť na vyučovaní je povinná, do školy nastúpia len žiaci bez príznakov ochorenia.

   Vstup do areálu školy od 7:40 h. Prosíme Vás o dodržiavanie minimálnej vzdialenosti 2 m od iných osôb.

   Otvorenie školy od 2. septembra 2020 budú sprevádzať prísne hygienické a ochranné opatrenia, ktoré sú všetci povinní dodržiavať:

   Pri prvom nástupe do základnej školy, žiak odovzdá triednemu učiteľovi zdravotný dotazník:

   https://ucimenadialku.sk/user/pages/02.usmernenia/01.otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia/Priloha-3-Zdravotny-dotaznik-dieta.pdf

   BEZ TOHTO TLAČIVA NEBUDE MÔCŤ ŽIAK VSTÚPIŤ DO AREÁLU ŠKOLY !

    

   • všetci žiaci vstupujú do priestorov školy s prekrytými dýchacími cestami, žiaci 1. stupňa si môžu dať rúško dolu po vstupe do triedy, žiaci 2.stupňa majú rúško počas celého vyučovacieho procesu okrem desiatovania a obedov v ŠJ,
   • pri vstupe do areálu školy bude vykonaný ranný filter žiakov –bude sa kontrolovať, či nemá žiak nádchu, kašeľ ... (prosíme zákonných zástupcov žiakov, aby neposielali do školy deti s uvedenými príznakmi)
   • od 3. 9. do 14.9.2020 nebude fungovať ranná služba v ŠKD na základe usmernení MŠVVaŠ SR, vo výnimočných prípadoch, len po konzultácii s vedením školy
   • žiaci môžu vstupovať do areálu školy od 2.9. 2020 od 7:40 hod.
   • zákonní zástupcovia žiakov majú zákaz vstupu do areálu školy, s výnimkou JEDNÉHO zákonného zástupcu sprevádzajúceho žiaka 1. ročníka
   • po vyučovaní žiaci, ktorí sa nestravujú v ŠJ, pôjdu v sprievode triedneho učiteľa k bráne, ktorou ráno prichádzajú do školy:

   žiaci 1. – 5. ročníka hlavnou bránou oproti riaditeľni

   žiaci 6. – 9. ročníka bočnou bránou oproti „B“ pavilónu zo Školskej ulice

   3.9.2020 – triednické hodiny, žiaci si prinesú písacie potreby a zošit, prípadne pomôcky podľa inštrukcií triednych učiteľov

   Zákonní zástupcovia žiakov 1.-4. ročníka pošlú po žiakovi vyplnené tlačivo, ktoré žiakom odovzdajú triedni učitelia 2.9.2020 (príchod, odchod žiaka do a zo školy, presný čas odchodu zo ŠKD...)

   Výchovno-vyučovací proces končí:

   1. a 2. ročník do 11:35 h

   3. a 4. ročník do 12:30 h

   5. – 9. ročník do 13:25 h

   od 4. 9. 2020 – vyučovanie podľa rozvrhu

   Výchovno – vzdelávací proces bude od 7.9.2020 prebiehať podľa rozvrhu hodín bez spájania žiakov z rôznych tried bez využívania odborných učební a telocvične.

    

   Vážení rodičia, prosíme Vás o zhovievavosť a dodržiavanie pravidiel.

    

    

    

   Zákonný zástupca

   • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

   • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň tri rúška (dve náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

   • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.

   • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy zdravotný dotazník:

   https://www.ucimenadialku.sk/user/pages/02.usmernenia/01.otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia/Priloha-3-Zdravotny-dotaznik-dieta.pdf

   BEZ TOHTO TLAČIVA NEBUDE MÔCŤ ŽIAK VSTÚPIŤ DO AREÁLU ŠKOLY !

   TLAČIVO SI MÔŽE RODIČ VYZDVIHNUŤ PO TELEFONICKOM DOHOVORE S TRIEDNYM UČITEĽOM (prípadne so zástupkyňou riaditeľky školy) DŇA 26.8.2020 OD 9:00 DO 11:00 h.

    

   Po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie: https://www.ucimenadialku.sk/user/pages/02.usmernenia/01.otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia/Priloha-4-Vyhlasenie-zakonneho-zastupcu.pdf

    

   • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

   Manuál: 

   https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia

    

    

    


    

    

   SMÚTOČNÝ OZNAM

    

   V jeden slnečný prázdninový deň 14.8.2020 nás zasiahla smutná a nečakaná správa, že nás opustila naša vždy usmiata a veselá pani učiteľka, kolegyňa Jarka Rajnohová. Kolegyňa, ktorá 36 rokov pôsobila na našej škole nielen ako pani učiteľka, ale 14 rokov aj ako zástupkyňa riaditeľky školy. Bola prísna, no zároveň láskavá, úprimná a spravodlivá. Aj keď už na chodbách neuvidíme jej usmiatu tvár, vždy nám ju budú pripomínať deti, ktorým odovzdala kus seba. Bude nám veľmi chýbať. 

   Nikdy na ňu nezabudneme. 

   KOLEKTÍV ZAMESTNANCOV a ŽIACI ZŠ


    

   Informácie pre rodičov budúcich prvákov

   ZOZNAM POMÔCOK PRE 1. ROČNÍK

   Zošity č. 511 s pomocnou linajkou  (jednou) - 3 ks

   Zošity č. 513 – 3 ks

   Zošit č. 420 – 1 ks

   Slovník 624 – 1 ks

   Ceruzky č. 2 – 2 ks

   Pero ( NIE gumovacie ) – 2 ks

   Obaly na zošity, učebnice, pracovné zošity

   Guma, strúhadlo

   Telocvičný úbor ( tenisky s bielou podrážkou)

   Prezúvky

   Pomôcky na výtvarnú výchovu:

   Náčrtník A4 – 2 ks

   Výkresy A4 – 30 ks

   Farebný papier

   Pastelky

   Voskovky

   Štetce ( plochý, okrúhly)

   Vodové farby

   Pohárik na vodu

   Nožnice

   Igelitová fólia na stôl (obrus)

   Plastelína

    


    

   Organizácia vyučovania dňa 30.06.2020

   Dňa 30.06.2020 bude slávnostné ukončenie školského roka pred pavilónom „A“ o 8:00 hod. v sprievode triednych učiteľov. 

   Naďalej zostáva v platnosti:

   Zákonný zástupca predloží pri prvom nástupe žiaka do školy písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, toto vyhlásenie je zákonný zástupca povinný predložiť po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni https://ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol/pri%CC%81loha%202%20-%2029.5.2020.pdf

   Vyučovanie končí o 9:00 hod. 

   ŠKD v tento deň končí o 9:30 hod.

    

   Upozornenie: Vysvedčenie žiakov, ktorí sa na vyučovaní nezúčastnia, si môžu prevziať rodičia po telefonickom dohovore na riaditeľstve školy v dňoch od 30.06.2020 do 12.7. 2020.

   Od 01.07.2020 začínajú riadne školské prázdniny.

   Do školy žiaci nastúpia 02.09.2020 (streda).

    


   OZNAM o spôsobe záverečného hodnotenia žiakov

   Na pedagogickej rade dňa 19.06.2020 sa prehodnotilo záverečné hodnotenie žiakov z PR konanej dňa 23.04.2020.

   Vedenie školy rozhodlo o spôsobe záverečného hodnotenia žiakov jednotlivých vyučovacích predmetov nasledovne:

   1.ročník:

   V prvom ročníku sa v čase mimoriadnej situácie priebežné aj záverečné hodnotenie bude realizovať formou slovného hodnotenia.

    2. – 4. ročník:

   Neklasifikovať sa budú predmety etická výchova, náboženská výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, regionálna výchova, telesná a športová výchova a pracovné vyučovanie. Záverečné hodnotenie: absolvoval/a.

    Predmety SJL, MAT, PVO, PDA, VLA, ANJ, INF budú klasifikované.

    5. – 9. ročník:

   Neklasifikovať sa budú predmety etická výchova, náboženská výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, telesná a športová výchova. Záverečné hodnotenie: absolvoval/a.

    Predmety SJL, ANJ, NEJ, RUJ, MAT, BIO, DEJ, GEG, FYZ, CHE, THD, OBN, INF budú klasifikované.

    

   Kritéria záverečného hodnotenia žiakov v čase mimoriadnej situácie:

   • celkový prístup žiaka k školským povinnostiam počas dištančného vzdelávania
   • výchovno-vzdelávacie výsledky za 1. polrok
   • klasifikácia do 13.03.2020
   • podkladmi môže byť vypracovanie zadaných úloh, projektov, riešenie komplexných úloh, samostatné praktické práce, vlastná iniciatíva, aktívna účasť počas online hodín - s prihliadnutím na individuálne podmienky dištančného vzdelávania jednotlivých žiakov

    

   Mesto Zlaté Moravce ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s riaditeľmi základných škôl rozhodol o obnovení školského vyučovania vo všetkých ročníkoch základných škôl s ohľadom na miestne podmienky, ale aj s ohľadom na personálne, materiálne a priestorové možnosti.

    

   Od  22. 6. 2020 môžu do škôl nastúpiť aj žiaci 5. ročníka, ktorých rodičia sa tak zatiaľ nerozhodli.

    

   Základná škola, Mojmírova 2, Zlaté Moravce rozhodla na základe usmernenia, že žiaci nastúpia do školy nasledovne:

   22.6.    -  9. ročník,

   23.6.    -  8. ročník,

   24.6.    -  7. ročník,

   25.6.    -  6. ročník,

   26.6.    -  5. ročník (žiaci, ktorí nenastúpili do školy)

    

   Prítomnosť žiakov daného ročníka v stanovený deň je dobrovoľná. Žiaci budú v škole prítomní od 8:00 hod.  do 11:00 hod.  Počas dňa budú odovzdávať učebnice (vygumované, zalepené, podpísané) a kľúče od skriniek. V prípade, ak sa dieťa v uvedenom termíne nedostaví do školy, zákonný zástupca sa dohodne s triednym učiteľom na spôsobe odovzdania požadovaných vecí.

    

   Žiakom, ktorých rodičia prihlásili na stravovanie prostredníctvom rodičovského konta alebo priamo u triedneho učiteľa, bude poskytnutá strava v ŠJ v príslušný deň podľa vyššie uvedeného harmonogramu.

    

   Každý žiak musí prísť do školy s 2 rúškami, 3 balíčkami hygienických vreckoviek a s vyhlásením podpísaným zákonným zástupcom žiaka:  https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol/Pr%C3%ADloha%202.pdf

    

   Vysvedčenia pre žiakov všetkých ročníkov sa budú odovzdávať 30.06.2020.

   Presný harmonogram zverejníme 22.06.2020.

    

   30.6. 2020 bude ŠKD v prevádzke do 10.00 hod.  Žiaci prihlásení na stravovanie dostanú suchý obed.      

    

    


   Vážení rodičia.

   Minister  školstva  SR  vo  svojom usmernení  umožnil, že od   15. 6. 2020 môžu do škôl nastúpiť aj žiaci 1. – 5. roč., ktorých rodičia sa tak zatiaľ nerozhodli.

   Ak rodičia majú záujem o prihlásenie žiaka do školy  od 15. 6. 2020, môžu tak urobiť u svojho triedneho učiteľa.

   Ak máte záujem o stravovanie sa žiaka v ŠJ, je potrebné záujem oznámiť triednemu učiteľovi.

   Od 15.6.2020 boli zmiernené niektoré opatrenia:

   rušia sa:

   • limity počtov detí v triedach
   • povinné meranie teploty – ranný filter
   • špeciálne časy rôzneho nástupu žiakov do školy
   • zákaz besiedok, posedení a hromadných akcií
   • zákaz vstupu rodičov do priestorov školy – odporúča sa minimalizovať ich čas zotrvania v priestoroch školy
   • organizovanie osôb pred školou

   v platnosti ostáva :

   • vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa
   • používanie dezinfekcie pri vstupe do budovy
   • používanie rúška vo vnútorných priestoroch, okrem svojej skupiny
   • väčšiu časť aktivít uskutočňovať vonku, ak sú vhodné podmienky
   • časté upozorňovanie na dodržiavanie hygienických pravidiel
   • minimalizovať kontakty medzi skupinami
   • pridáva sa zverejnenie oznamu na vchodových dverách školy za akých podmienok žiak môže nastúpiť do školy

    

   HARMONOGRAM VYUČOVANIA OD 15. 6. 2020 DO 19.6. 2020

    Pre prihlásených žiakov je ranná činnosť v ŠKD:    od 6:45 h

   Začiatok vyučovania pre všetky triedy:                      o  8:00 h

   Koniec vyučovania v 1. - 5. ročníku:                           o 11:35 h

   ŠKD končí /predlžili sme čas o jednu hodinu/:       do 16:45 h   Vážení rodičia,

   do 11.06.2020 je prostredníctvom Edupage spustené online záväzné prihlasovanie.

   • na prvý cudzí jazyk pre žiakov 2. ročníka
   • na druhý cudzí jazyk pre žiakov 6. ročníka
   • školské stravovanie pre žiakov 1. - 8. ročníka
   • ŠKD pre žiakov 1.-3. ročníka

   Upozorňujeme Vás, že po záväznom prihlásení žiaka NIE JE možná zmena zvoleného predmetu.

   Pre záväzné prihlásenie sa musíte prihlásovať cez rodičovské konto.

        Od školského roka 2019/2020 si žiaci môžu vybrať svetový jazyk (podľa možností školy), ktorý sa začnú učiť v 3. ročníku povinne. Ak si žiak nevyberie anglický jazyk ako prvý cudzí jazyk, musí si ho v 7. – 9. ročníku zvoliť ako druhý cudzí jazyk. Dôvodom je skutočnosť, že škola má v zmysle školského zákona: „umožniť žiakovi ovládať anglický jazyk a aspoň jeden ďalší cudzí jazyk a vedieť ich používať“.

   Ďakujeme

    

    


   Prihlasovanie na NBV a ETV - školský rok 2020/2021

   Vážení rodičia,

   do 31.05.2020 je prostredníctvom Edupage spustené online záväzné prihlasovanie pre žiakov 1. - 8. ročníka na náboženskú výchovu a etickú výchovu.

   Upozorňujeme Vás, že po záväznom prihlásení žiaka na NBV/ETV nie je možná zmena zvoleného predmetu.

   Pre záväzné prihlásenie sa musíte prihlásovať cez rodičovské konto. V prípade, že rodičovské konto nemáte ešte vytvorené, kontaktujte svoju triednu učiteľku.

   Ďakujeme

    


   Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020

   Oznam pre rodičov žiakov 1. - 5. ročníka

   a

   pre rodičov žiakov 1. - 9. ročníka bod týkajúci sa stravovania

    

   Dobrovoľný záujem o výchovu a vzdelávanie v škole

   Vážení rodičia,

   riaditeľstvo  Základnej školy, Mojmírova 2, Zlaté Moravce si Vás dovoľuje osloviť na záväzné prihlásenie žiakov  1. až  5. ročníka na výchovnovzdelávací proces od 1. 6. 2020.

   Účasť  žiakov na vyučovaní je dobrovoľná.

   Organizácia vyučovania bude prispôsobená súčasnému stavu úpravou rozvrhu a úpravou časového členenia vyučovacieho dňa.

   Žiaci budú rozdelení do 7 skupín, v ktorých bude najviac 20 žiakov a budú otvorené 3 oddelenia ŠKD v pavilóne C.

   V skupinách - triedach môžu byť aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky  neboli v spoločnej triede (podľa počtu prihlásených žiakov z ročníka budú žiaci rozdelení na skupinu žiakov navštevujúcich  ŠKD a ostatných žiakov). Ak sa zníži počet žiakov skupinách, skupiny sa zlúčia, no najskôr v nasledujúcom týždni.

   Vstup do budovy bude pre žiakov možný od 7:30 do 7:50 hod. (okrem žiakov prihlásených do rannej služby, ktorá bude od 6:45 h.). Vzdelávanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu hodín od 8:00 h. do 11:35 h.

   Rodičom nebude umožnené vstupovať do budovy školy. Do areálu dieťa pôjde samé. Vyučujúci si bude koordinovať žiakov vo svojej skupine.

   Pri vstupe do areálu školy dieťa absolvuje ranné meranie teploty a v pavilóne dezinfekciu rúk.

   Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové hygienické vreckovky- 3 balenia.

   Zákonný zástupca predloží pri prvom nástupe žiaka do školy písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, toto vyhlásenie je zákonný zástupca povinný predložiť po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol/Pr%C3%ADloha%202.pdf

    


   Priebežne Vás budeme informovať (najneskôr do stredy 27.5.2020) či bude zabezpečené školské stravovanie  a činnosť ŠKD (školská družina).

   Poprosíme Vás o záväznú odpoveď na nasledujúce otázky triednym učiteľom, ktorí ste ešte neodpovedali. Obratom, NAJNESKÔR do 22. 5. 2020.

   Záujem o umiestnenie svojho dieťaťa v škole od 1. 6. 2020     Áno            Nie                                                                                                               

   Záujem o školské obedy pre svoje dieťaťa  ( platí pre žiakov 1. – 9. ročníka. POZOR! Žiakom, ktorí sa naďalej budú vzdelávať dištančne, bude môcť obed prevziať len zákonný zástupca za prísnych hygienických podmienok, o ktorých Vás budeme informovať neskôr)           Áno            Nie

                                                          

   Záujem, aby dieťa navštevovalo ŠKD ( platí len pre 1.-4.roč.)                           Áno            Nie

   Predpokladaný čas prevzatia dieťaťa z ŠKD  ...............................................................                                        

      Ďakujeme za Váš seriózny prístup.   

    

    


   Z dokumentu, ktorý bol vytvorený ako pomocný materiál pri otváraní základných škôl a základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

   Zákonný zástupca

   · Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

   · Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.

   · Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2019/2020.  

   · Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2: https://ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol/Pr%C3%ADloha%202.pdf). 

   · V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

    

    


   OZNAM o spôsobe záverečného hodnotenia žiakov

    

   Oznamujeme Vám, že na základe vydania usmernenia MŠVVaŠ SR na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 a po prerokovaní na pedagogickej rade dňa 23.04.2020, vedenie školy rozhodlo o spôsobe záverečného hodnotenia žiakov jednotlivých vyučovacích predmetov nasledovne :

   1.ročník:

          V prvom ročníku sa v čase mimoriadnej situácie priebežné aj záverečné hodnotenie bude realizovať formou slovného hodnotenia.

    

   2. – 4. ročník:

        Neklasifikovať sa budú predmety etická výchova, náboženská výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, regionálna výchova, telesná a športová výchova, informatika a pracovné vyučovanie. Záverečné hodnotenie: absolvoval/a.

    

   Hodnotenie predmetov SJL, MAT, PVO, PDA, VLA, ANJ sa bude realizovať formou slovného hodnotenia.

    

   5. – 9. ročník:

        Neklasifikovať sa budú predmety občianska náuka, etická výchova, náboženská výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, informatika, technika, telesná a športová výchova. Záverečné hodnotenie: absolvoval/a.

    

   Hodnotenie predmetov SJL, ANJ, NEJ, RUJ, MAT, BIO, DEJ, GEG, FYZ, CHE sa bude realizovať formou slovného hodnotenia.

    

          V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania.

   Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

    

   V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.

    

   Každý učiteľ musí mať k dispozícii od každého žiaka spätnú väzbu. Na konci týždňa budú triedni učitelia informovať vedenie školy o tom, ktorí žiaci spolupracujú a ktorí nie.

    

        Každý rodič po prečítaní tohto oznamu informujte triedneho učiteľa formou správy cez EduPage ( prípadne sms, emailom), že bol oboznámený s formou záverečného hodnotenia a poskytovaním spätnej väzby svojho dieťaťa vyučujúcim, najneskôr do 04. 05. 2020!

   Súčasná situácia je náročná pre každého z nás. Sme radi, že mnohí žiaci si svedomito plnia svoje povinnosti. Tí, ktorí tak nerobia, veríme, že vykonajú nápravu. Ďakujeme všetkým rodičom za spoluprácu.

    


   OZNAM PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV PRI PODÁVANÍ PRIHLÁŠKY NA SŠ:

    

   • po prekontrolovaní je potrebné obojstranne vytlačiť prihlášku
   • na zadnej strane PODPIS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU – podpíše rodič
   • na zadnej strane PODPIS ŽIAKA – podpíše žiak
   • POTVRDENIE OD LEKÁRA O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI – sa teraz nevykonáva
   • takto podpísanú a nepokrčenú prihlášku prinesie a odovzdá zákonný zástupca v areáli školy ( pavilón B, cez okno triedy na prízemí ) výchovnému poradcovi ( Mgr. Daniela Behulová ) za dodržania všetkých bezpečnostných a hygienických opatrení ( rúško a minimálny odstup od seba 2m ) v nasledujúcom čase:

   9.A – 4.5.2020 od 9:00 – 12:00

   9.B – 5.5.2020 od 9:00 – 12:00

   • zároveň si zákonný zástupca preberie zápisný lístok na SŠ
   • prineste si vlastné pero
   • v prípade, že nemáte možnosť si prihlášku sami vytlačiť, oznámte to vopred výchovnému poradcovi ( mail, edupage )

   ZÁPIS DO 1.ROČNÍKA


    Vážení rodičia,

   na základe rozhodnutia hlavného hygienika a po rokovaní vlády SR, rozhodol pán minister školstva, vedy, výskumu  a športu SR o predĺžení prerušenia  vyučovania v školách v období od 30. marca do odvolania.

   Rozhodol tiež, že sa ruší pre tento školský rok testovanie T9.

    


    

     • Sme pyšní na našich žiakov

      Do galérie Sme pyšní na našich žiakov boli pridané fotografie.

      Naša škola „ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MOJMÍROVA 2, ZLATÉ MORAVCE“

      je pyšná na našich žiakov,

      pretože aj napriek vážnej a neľahkej situácii, sa žiaci intenzívne zapájajú do súťaží, ako to aj bolo ešte nedávno, keď sme v našej škole ešte stihli usporiadať školské kolo Technickej olympiády za prítomnosti žiakov.

     • Najkrajšia vianočná ozdoba 2020

      Do galérie Najkrajšia vianočná ozdoba 2020 boli pridané fotografie.

      Najkrajšia vianočná ozdoba na „Mojmírke“.

      Základná škola aj tento rok vyhlásila súťaž o „Najkrajšiu vianočnú ozdobu.“ Do súťaže sa zapojil celý prvý stupeň, ktorý nosil ozdoby z papiera, plastu, kovu, dreva a odpadových materiálov. Kreativite sa medze nekládli. Všetky ozdoby boli jedinečné a nevedeli sme vybrať tú najkrajšiu. Preto sme ocenili každú ozdobu a jej majiteľa diplomom a sladkou odmenou. Tie ozdoby, ktoré nás upútali nevšednosťou a kreativitou sme ocenili aj malou vecnou odmenou.

     • MIKULÁŠ_2020

      Do galérie MIKULÁŠ_2020 boli pridané fotografie.

      Mikuláš, čert a anjel zavítali na ZŠ Mojmírova obdarovať deti

      Mikulášku, dobrý strýčku,
      modlím sa ti modlitbičku,
      zlož tú svoju plnú tašku,
      daj nám z darov tvojich trošku,
      či koláča makového,
      či koníka medového.
      Veď ty svätý Mikuláš,
      veľa dobrých darov máš.

     • Koľko lásky sa vmestí do krabice od topánok

      Do galérie Koľko lásky sa vmestí do krabice od topánok boli pridané fotografie.

      Blížia sa najkrajšie sviatky v roku, blížia sa Vianoce. Je to čas, kedy myslíme na svojich blízkych doma a pripravujeme pre nich darček, ktorý ich im urobí radosť a vyčarí úsmev na tvári. Sú ale ľudia, ktorých už nemá kto obdarovať, pretože zostali sami. A práve pre nich prebehla v tomto predvianočnom čase celoslovenská zbierka nazvaná: „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Krásna akcia, pri ktorej ľudia darujú darčeky a kus lásky pre seniorov v rôznych domovoch dôchodcov. Rozhodli sme sa, že sa do tejto zbierky zapojíme aj my na našej škole. Vyzvali sme rodičov detičiek, aby pripravili krabice naplnené podľa letáčika, ktorý organizátor uverejnil na svojej stránke. Krabice, ktoré deti priniesli poputujú klientom do 3 zariadení: Domov v prírode - Obyce, Dominik – Veľká Lehota, Svetlo – Olichov. Do t

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Sobota 16. 1. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje

   •