• informácie k zápisu do 1. ročníka

   • Zápis žiakov do 1. ročníka

     Základnej školy, Mojmírova 2, Zlaté Moravce na školský rok 2021/2022

    sa uskutoční

       v 7. a 8. apríla 2021 (prípadne do 30.04.2021).

     

    Podľa § 20 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku do 31.08.2021 a dosiahne školskú spôsobilosť. 


    15_veci_ktore_ma_dieta_zvladnut_kym_pojde_do_skoly.pdf


     

    Prosíme rodičov  o  vyplnenie elektronickej prihlášky  https://zsmojzm.edupage.org/register/ 

    Ak nemáte možnosť vyplniť elektronickú prihlášku, môžete ju vyplniť priamo u nás po telefonickom dohovore na t. č.:   0376423565 alebo 0910 524 244  s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení. So sebou si prineste občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a VLASTNÉ PERO.

    Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov po ukončení mimoriadnej situácie.

     


     

                           

    Môže rodič zapísať dieťa do školy, ktorá nepatrí do jeho školského obvodu?

    Rodič môže pre budúceho školáka vybrať ktorúkoľvek základnú školu, to znamená aj takú, ktorá nie je v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt (zákon o výchove a vzdelávaní č. 245/2008, § 20 ods. 5 ).

    Ak sa rodič rozhodne pre základnú školu mimo svojho školského obvodu, nemusí túto skutočnosť oznamovať základnej škole, ktorá sa nachádza v jeho školskom obvode. Uvedené informácie si vymieňajú medzi sebou riaditelia príslušných škôl a zriaďovateľ.

    Je povinnosťou riaditeľa školy prijať všetkých žiakov, ktorí sa zúčastnia zápisu do jeho školy?

    Riaditeľ spádovej školy má povinnosť prednostne prijať žiakov s miestom trvalého pobytu v príslušnom školskom obvode. Žiakov z iných spádových škôl môže prijať do naplnenia kapacitných možností školy.

    Je potrebné v deň zápisu uviesť, či dieťa bude navštevovať školský klub detí, resp. stravovať sa v školskej jedálni?

    Škola môže zisťovať predbežný záujem o školský klub detí a školské stravovanie, tieto údaje však pre rodiča nie sú záväzné, slúžia škole najmä na upresnenie jej organizačných a personálnych potrieb pre ďalší školský rok.