• Neobyčajné nadanie nášho žiaka - Matúša Želibu

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Neobyčajné nadanie nášho žiaka - Matúša Želibu.

       

      „Život nie je ľahký pre nikoho z nás. Čo však s tým? Musíme mať vytrvalosť a predovšetkým vieru v samých seba. Musíme veriť, že sme na niečo nadaní a to niečo treba za každú cenu dosiahnuť.“ 

                                                                                                                 Marie Curie – Sklodowská

       

       

       

      Neobyčajné nadanie nášho žiaka

       

       

      V každej triede sa nájdu žiaci s rôznymi predpokladmi na učenie, odlišnými záujmami a postojmi, žiaci, ktorí sú viac či menej úspešní v oblastiach školského vzdelávania. Tých, ktorí majú v určitých oblastiach (intelekt, technika, matematika, jazyky, prírodné vedy atď.) nadpriemerné schopnosti v porovnaní s ostatnými spolužiakmi, považujeme za šikovných, výnimočných a mimoriadne nadaných. Mimoriadne nadaní žiaci dosahujú výnimočné výkony v jednej alebo viacerých oblastiach. Svoje schopnosti a vedomosti si často prehlbujú a zdokonaľujú samoštúdiom ako aj účasťou na súťažiach a olympiádach, kde opakovane dosahujú vynikajúce výsledky a získavajú ocenenia.

      Práve k takýmto žiakom patrí Matúš Želiba, žiak 9. ročníka ZŠ Mojmírova, ktorého mimoriadne nadanie sa prejavilo od nástupu do našej školy. Už od začiatku štúdia vynikal ako výborný recitátor v literárnych súťažiach Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, v regionálnej súťaži v prednese poézie z tvorby Janka Kráľa, ale nezaostával ani v iných predmetoch a jeho meno nachádzame v Olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry, Dejepisnej olympiáde, Geografickej olympiáde, Biologickej olympiáde, Technickej olympiáde, ale aj v celoslovenskej vedomostnej súťaži Čo vieš o hviezdach?

      Každoročne sa zapájal do uvedených súťaží a vždy bol úspešný. Výnimkou nie je ani  školský rok 2020/2021, kde nás reprezentoval na:

      - Olympiáde zo slovenského jazyka – 2. miesto, okresné kolo

      - celoslovenskej vedomostnej súťaži Čo vieš o hviezdach? – 3. miesto, okresné kolo

      - Geografickej olympiáde – 7. miesto, okresné kolo

      - Technickej olympiáde -   3. miesto, krajské kolo

      - Biologickej olympiáde – 5. miesto, krajské kolo

      - Dejepisnej olympiáde –  6. miesto, krajské kolo

       

      Chceme sa Matúšovi poďakovať za jeho svedomitú prípravu na súťaže a olympiády a za úspešnú reprezentáciu našej školy. Želáme mu, aby aj v budúcnosti nestratil záujem súťažiť a naďalej rozvíjal svoj talent a výnimočnosť.

       

                                                                                                      Mgr. Mária Záhorcová

                                                                                               

       

                                                                                                

     • PRVÁCI A DEŇ VODY

     • Aj žiaci prvého ročníka sa zapojili a pripomenuli sme si tento deň. Na Slovenskom jazyku si prečítali o Kvapke Katke, ktorá im priblížila kolobeh vody. Pracovali spoločne na pojmovej mape a vyrobili si jednoduchý plagát. Deň zavŕšili krátkou  animovanou rozprávkou o kolobehu  vody, ktorá sa im veľmi páčila.

      Mgr. Eva Molnárová

     • Marec- mesiac knihy

     • Poznáte ten pocit, keď otvoríte novú knižku, vdýchnete vôňu čistých strán a tešíte sa na neznámy príbeh.....? Alebo knižku staršiu, stokrát prelistovanú, zažltnutú a možno obliatu, ale vašu obľúbenú, ktorej sa nikdy nevzdáte...? Máme to tak my dospelí a deti sa učia od nás. Nie každý však čítanie obľubuje, preto sa snažíme robiť všetko preto, aby sme deti motivovali, rôznymi aktivitami nenásilne vtiahli do čarovného sveta detskej literatúry a hlavne odlákali od počítačov a mobilov J.

      Prečo je marec mesiacom knihy, kto bol Matej Hrebenda, ako taká knižka vzniká, ako sa správame ku knihám a o mnohých ďalších veciach sme sa rozprávali nielen na hodinách čítania v tomto jarnom mesiaci. Nezostali sme samozrejme len pri rozprávaní - deti tvorili, súťažili, dramatizovali príbehy, recitovali, zahrali sa na spisovateľov, ilustrátorov, redaktorov, kníhviazačov, kníhkupcov. Predstavili spolužiakom svoje obľúbené knižky- robili čitateľské dielne, vyrobili krásne záložky, leporelá, komiksy, zapájali sa do čitateľských projektov, v ŠKD mali popoludnia s rozprávkou.  A veľa, veľa sme čítali - čítanky, časopisy, encyklopédie a napríklad na vlastivede aj z mapy... V čítaní pokračujeme ďalej, plánujeme, tešíme sa na veci, ktoré nám veľmi chýbajú- spoločné čítanie, pravidelné návštevy mestskej knižnice, besedy so zaujímavými spisovateľmi. Pevne veríme, že vášnivých čitateľov bude medzi našimi šikovnými školákmi len pribúdať, pretože „Kto veľa číta, veľa sa dozvie...“

       

      Mgr. Lucia Šeptáková

       

     • DEŇ VODY 2021 OČAMI ŽIAKOV Z MOJMÍRKY

     • „Vode bola daná čarovná moc byť miazgou života na Zemi."    Leonardo da Vinci


      Toto je citát jedného z projektov, ktoré vytvárali naši žiaci pri príležitosti významného dňa – Dňa vody. Každoročne sa oslavuje na celom svete 22. marca. Je to nielen významný deň v environmentálnom kalendári, ale je to deň, kedy si všetci pripomenieme význam vody pre nás. Nie náhodou tento rok organizácia United Nations zvolila za tému Dňa vody – Valuing water – Oceňovanie vody. United Nations tým zvyšuje povedomie o globálnej vodnej kríze a chce vyjadriť význam a ocenenie vody. Jeho hlavným zameraním je podpora dosiahnutia cieľa trvalo udržateľného rozvoja - voda a hygiena pre všetkých do roku 2030. Žijeme v krajine, kde sa nemusíme báť, či si ráno napustíme pohár vody. Ale nie všetci ľudia vo svete majú túto základnú ľudskú potrebu zabezpečenú.

      Napriek tomu, že nie sme ešte v škole, pripomenuli sme si tento deň so žiakmi ich krásnymi prácami. Každý ročník dostal v rámci Biológie tému, ktorá sa viaže k vode a samozrejme obsahovo k učivu, ktoré sa v danom ročníku preberá. Vznikli tak veľmi zaujímavé, kreatívne a rôznorodé projekty našich detí. Piataci prepojili fantáziu, zručnosť a vedomosti o vodnom ekosystéme a vytvorili „Môj vodný ekosystém“. Ich nápadité projekty znázornili život úžasných vodných organizmov. Objavili sa v nich rybičky, žraloky, medúzy..., ale aj živé zvieratko. Projekt pre šiestakov mal názov – Voda a jej nevyhnutnosť pri fotosyntéze rastlín. Krásne nakreslené obrazy rastlín obsahovali vyjadrenie procesu fotosyntézy a jej prepojenie na vodu. Nielenže si šiestaci zopakovali tento dej, ale zamysleli sa aj nad dôležitosťou vody pre rastlinstvo Zeme. Žiaci siedmeho ročníka sa učia o ľudskom tele a tak bolo samozrejmé, že budú môcť najlepšie napísať o „oceňovaní“ vody človekom. Ich projekty, na tému Voda a jej význam pre ľudský organizmus, môžu byť výbornou učebnou pomôckou, tak odborne a nápadite ich naši siedmaci vytvorili. Prepojenie vody s človekom v rámci pitného režimu, dehydratácie a pod., zakreslili do kvapiek vody, či obrysov človeka.. S pojmami a vytváraním „pojmových máp“ sa pohrali a potrápili žiaci ôsmeho ročníka. O to krajšie a zaujímavejšie boli ich projekty na tému Vodné živočíchy a ich svet. Objavili sa v nich vodné živočíchy našich vôd, ale aj nádherné morské tvory ako kosatky, vorvane, koraly...a mnohé iné. Pre žiakov deviateho ročníka bola pripravená prezentácia, ktorá obsahuje motívy tohtoročného Dňa vody – Valuing water, water 2me a otázky typu „What does water mean to you? “„Čo pre Teba znamená voda?“ , „Why is water important to you? „ „Prečo je voda dôležitá pre Teba?“ a mnohé iné..., na ktoré žiaci odpovedali v rámci Etiky. Deviataci prejavili nielen ohromné cítenie, krásne myšlienky, ale aj znalosti angličtiny, nakoľko všetky otázky boli zo stránky United Nations práve v anglickom jazyku.

      Práce našich žiakov odzrkadlili ich vnímanie tak dôležitej témy, akou Deň vody určite je. Cez svoje projekty vyjadrili svoj postoj k tejto problematike a myslím si, že vodu určite ocenili. A my oceňujeme, ako pekne pracovali. Predpokladám, že ich samotných vlastné výtvory potešili a verím, že potešia aj Vás. Je sa na čo pozerať J

                                                                                                                 PaedDr. Hana Verešpejová


      DEN_VODY_22_3_2021.pptx


     • RECYKLOHRY

     • Naši Recyklohráči

      sa zapojili do kreatívno-výtvarnej úlohy s názvom

      " Zahrajme sa na dizajnérov"

       

      Spoločnosť Asekol SK, ktorá je hlavným sponzorom Recyklohier, podporuje environmentálne správanie aj tým, že priebežne vyhlasuje projekty zamerané na danú tému. Jedným z nich je projekt Ecocheese, do ktorého sa zapojili aj naši žiaci z "Mojmírky".

      Projekt má zjednodušiť zber použitých batérií v domácnosti, aby sa vybité batérie neváľali kade-tade, ale aby sa ukladali do zbernej krabičky.

      Úlohou našich žiakov bolo vytvoriť dizajnový návrh na environmentálnu tému. Do projektu sa zapojili žiaci 6 až 9 ročníkov v rámci hodiny techniky. Návrhy sme odoslali spoločnosti Asekol SK a už len počkáme, či si niektorý návrh vyberie a použije na tlač nových krabičiek.

      Tak nám držte palce...a pozrite sa na obrázky našich žiakov, akí sú len šikovní ...

      Ing. Denisa Maňkovská

     • KRÁSNY ÚSPECH NAŠICH ŽIAKOV V OKRESNOM KOLE BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY V KATEGÓRII C

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album KRÁSNY ÚSPECH NAŠICH ŽIAKOV V OKRESNOM KOLE BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY V KATEGÓRII C.

      IUVENTA organizuje Biologickú olympiádu každoročne, tento rok má už svoj 55. ročník. Ale po prvýkrát sa olympiáda uskutočnila kvôli pandémii Covid 19 inou formou, na akú sme boli doposiaľ zvyknutí. A to sa týkalo aj projektovej časti, aj teoreticko – praktickej časti.

      Pri projektovej časti bolo nevyhnutné samozrejme vytvoriť projekt, vrátane posteru a správy, ale aj nahrať videoprezentáciu - komentár žiakov a následne všetko odoslať komisii. Teoreticko – praktická časť sa uskutočnila online formou na stránke EduPage v podobe testu, na ktorý sa žiaci prihlasovali prostredníctvom zaslaných kódov. Napriek zťaženým podmienkam, sa naši deviataci zapojili do oboch častí okresného kola Biologickej olympiády v kategórii C. Teší nás, že žiaci dosiahli naozaj krásne výsledky.

      V teoreticko – praktickej časti sa na 1. mieste v okresnom kole umiestnil žiak Matúš Želiba z IX.B triedy. Matúš sa svedomito pripravoval na súťaž a svoje vedomosti z biológie zúročil v teste. Ako víťaz samozrejme postupuje do krajského kola. Matúšovi blahoželáme k úspechu a držíme palce v krajskom kole.

      Do projektovej časti sa zapojili žiaci Michal Korim a Nela Sofia Levická, obaja žiaci z IX.B triedy. Michal si za svoj projekt vybral tému spojenú s ľudským organizmom. Nazval ju Reflexy a zmyslové vnímanie. Napriek tomu, že situácia a podmienky neumožňovali prácu v škole, zapojili sme do výskumu reflexov a zmyslového vnímania aj žiakov 7. až 9. ročníka, dokonca aj rodinných príslušníkov, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Pri výskume išlo o zisťovanie reflexov a vnímania našimi zmyslami, napr. patelárny = kolenový reflex, zrenicový reflex alebo vnímanie zvuku, čuchu, citlivosti kože a pod. Zaujímavými boli pre žiakov určite optické klamy, ktoré dokážu preveriť naše zrakové vnímanie. Výskum zrealizovaný aj na svojich rodinných príslušníkoch Michal potom spracoval do podoby posteru. Poster, správa a videoprezentácia odoslaná komisii nakoniec priniesli Michalovi Korimovi krásne 1. miesto.

      Na 2. mieste sa umiestnila ďalšia naša žiačka Nela Sofia Levická. Nelka si za tému svojho projektu vybrala dendrológiu. Zaujali ju výnimočné, chránené a zaujímavé stromy nášho mesta. Literatúra a internetové stránky poskytujú množstvo informácií, ale nikde nie sú naše krásne stromy opísané na jednom mieste. Nelka tak spracovala materiál, fotodokumentáciu a informácie do svojho posteru. Do projektu si vybrala nasledovné stromy: platan javorolistý (pri pošte), lipa malolistá (v blízkosti Kalvárie), smrek previsnutý (Park pri hrobke Migazziovcov), ginko dvojlaločné (pri Centrum Žitava), cédrovec zbiehavý (oproti Parku J.Kráľa), katalpa bignóniovitá (areál ZŠ Pribinova). Krása stromov v Zlatých Moravciach a ich význam v meste sa dostali aj do povedomia našich žiakov a to prostredníctvom plagátu a prezentácie.

      Michal a Nelka postupujú so svojimi projektmi do krajského kola. My im obom samozrejme srdečne blahoželáme k úspechu a držíme palce. Sme radi, že napriek situácii, ktorá nie je pre žiakov ľahká, sa naši žiaci zapojili do Biologickej olympiády a získali také krásne umiestnenia. Oceňujeme ich snahu a zodpovedný prístup, ktorý prejavili pri príprave na olympiádu. Ďakujeme našim deviatakom za reprezentáciu školy a prajeme im ešte veľa úspechov do ďalších kôl súťaže.


      PaedDr. Hana Verešpejová

      Michal_Korim_BIO_2021

      NELA_SOFIA_LEVICKa_BIO_2021

     • Darček od šiestakov pre pani prezidentku Zuzanu Čaputovú

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Darček od šiestakov pre pani prezidentku Zuzanu Čaputovú.

      Včela ako darček od šiestakov zo ŽS Mojmírova pre p. prezidentku Zuzanu Čaputovú Včely sú unikátne stvorenia, výnimočné a krásne. Počas svojho života nepoškodia žiadnu rastlinu ani nezabijú žiadneho tvora pre svoju obživu. Včely vynikajú takými vlastnosťami, ktoré nemá žiadny živočích, ba ani človek. Včela nepracuje pre seba, ale pre rastlinu a pre človeka. Kým budú žiť včely, budú kvitnúť kvety a ľudstvo nevymrie od hladu.

      O včelách sme sa učili so šiestakmi na hodine biológie a ako prvé si napísali citát od A. Einsteina: „Keď uhynie posledná včela, ľudstvu zostanú 4 roky života“. Žiakov téma včely naozaj zaujala. O včelách sme sa na hodine naučili veľké množstvo nových poznatkov: ako žijú v úli, kto tam žije, aké sú úlohy robotníc, trúdov, kráľovnej, aký je význam včiel aké produkty nám dávajú a množstvo ďalších informácií. So žiakmi sme si prešli učivo, pozreli obrázky, na stránku EduPage dostali prezentáciu o včelách. Nedalo mi ale na hodine nespomenúť, že o včely, konkrétne mestské včely, sa zaujíma aj naša p. prezidentka Zuzana Čaputová. Žiaci sa dozvedeli , že v záhrade za Prezidentským palácom sú od utorka 26. mája 2020 inštalované včelie úle. Kancelária prezidenta SR sa tak pridala k projektu Centra environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA Mestské včely. Porozprávala som žiakom o tom, ako sa p. prezidentka venuje ochrane životného prostredia. Včely považuje za symbol toho, ako je v prírode všetko prepojené, a že včely zabezpečujú ochranu biodiverzity. Prečítala som im, čo p. prezidentka povedala: "Rozhodli sme sa vytvoriť tento priestor v prezidentskej záhrade jednak ako symbol, jednak ako podporu idey, že včely nepatria len na vidiek, ale aj do mesta. Pokiaľ nebudú včely, nebudú stromy, nebudú kvety a nebudeme ani my, preto je dôležité včely chrániť a dávať im priestor na existenciu." Taktiež som žiakom spomenula, že v piatok 4.septembra sa vytáčala prvá úroda medu z úľov, a že med bude slúžiť ako darček pre politických partnerov doma aj v zahraničí. Páčili sa nám slová, ktoré p. prezidentka povedala, že ak sa o prírodu staráme, tak nás odmení. Žiakov som odkázala na stránku Prezidentskej kancelárie, kde si môžu všetko prečítať a pozrieť fotky. Po hodinách biológie sme sa so žiakmi rozhodli, že vytvoríme malé darčeky v podobe včely, ktoré pošleme p. prezidentke. Nasledovalo zisťovanie predpisov a možností zaslania darčeka do Prezidentskej kancelárie. Nakoniec sa nám to podarilo a ešte pred sviatkami sme zaslali mašľou previazanú krabicu s darčekmi a pozdravmi do Bratislavy. Dúfali sme, že p. prezidentku darčeky potešia. O to väčšie bolo naše prekvapenie, keď p. prezidentka reagovala na svojom instagramovom profile a žiakov pozdravila a povedala, že sme ju naozaj potešili. Mali sme nesmiernu radosť, že sa jej včeličky páčili.

      O včelách by sa dalo písať, rozprávať a naučiť sa ešte veľmi veľa. Sú to naozaj výnimočné organizmy. Určite to nebola naša posledná aktivita. Koniec koncov, 20.máj je Deň včiel a je možné, že pre včely a o včelách niečo pekné so žiakmi pripravíme.

      Článok, fotografie, video je uverejnené so súhlasom Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky.


      PaedDr. Hana Verešpejová

     • Sme pyšní na našich žiakov

     • Do galérie Sme pyšní na našich žiakov boli pridané fotografie.

      Naša škola „ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MOJMÍROVA 2, ZLATÉ MORAVCE“

      je pyšná na našich žiakov,

       

      pretože aj napriek vážnej a neľahkej situácii, sa žiaci intenzívne zapájajú do súťaží, ako to aj bolo ešte nedávno, keď sme v našej škole ešte stihli usporiadať školské kolo Technickej olympiády za prítomnosti žiakov.

      Do školského kola sa v kategórii A zapojilo 20 žiakov a úspešných riešiteľov bolo 16 žiakov a v kategórii B sa zapojilo 45 žiakov a počet úspešných riešiteľov bolo 31 žiakov. Najviac bodov  v kategórii A  nazbierali Matúš Želiba ( 9B ) , Michal Korim ( 9B ), Maximilián Balko ( 9B ) a v kategórii B to boli Alex Ágh ( 6A ), Matúš Rosina ( 7A ), Tomáš Pavlovič ( 7A ).

      Do okresného kola postúpili v kategórii A dvojica Želiba – Korim a v kategórii B postúpil jeden žiak Alex Ágh. Nakoľko sa nám situácia vďaka koronakríze skomplikovala, museli sa žiaci pripravovať v domácich podmienkach a vôbec sme netušili, ako vlastne okresné kolo prebehne, keďže súčasťou Technickej olympiády je aj praktická časť. Ja ako učiteľka techniky však musím uznať, že táto trojica má veľmi dobré praktické zručnosti. Škola disponuje plne vybavenou polytechnickou učebňou, kde mi žiaci počas vyučovacích hodín dokázali preukázať svoje schopnosti, napríklad, keď skladali sústruh, pri výrobe výrobkov z dreva ...

      Veľmi nás potešilo, keď sme sa dozvedeli, že okresné kolo prebehne. Online forma súťaže bola pre žiakov nová výzva. Dňa 19.11.2020 o 16.00h si boli žiaci v škole vyskúšať „terén“ a zaregistrovali sa online. Dňa 26.11.2020 o 8.30h  prebehlo online súťažné kolo v kategórii A a o 10.00h prebehlo online súťažné kolo v kategórii B. Žiaci sa dostavili načas, a úlohy s nadšením plnili v škole. Príjemne ma prekvapili deviataci kamarátskym prístupom k šiestakovi, čím sa dokonale odbúral stres a nastolila sa príjemná atmosféra.

      Výsledok?

      Dvojica Matúš ŽelibaMichal Korim získali v kategórii A 1. miesto a v kategórii B Alex Ágh získal 3. miesto. 

       

      Chcem veľmi pekne poďakovať rodičom súťažiacich za spoluprácu a vedeniu školy za podmienky, ktoré nám vytvorili a samozrejme súťažiacim, ktorí sa svedomito na 11.ročník Technickej olympiády organizovanej IUVENTOU pripravili.

      Ing. Denisa Maňkovská

     • Najkrajšia vianočná ozdoba 2020

     • Do galérie Najkrajšia vianočná ozdoba 2020 boli pridané fotografie.

      Najkrajšia vianočná ozdoba na „Mojmírke“.

      Základná škola aj tento rok vyhlásila súťaž o „Najkrajšiu vianočnú ozdobu.“ Do súťaže sa zapojil celý prvý stupeň, ktorý nosil ozdoby z papiera, plastu, kovu, dreva a odpadových materiálov. Kreativite sa medze nekládli. Všetky ozdoby boli jedinečné a nevedeli sme vybrať tú najkrajšiu. Preto sme ocenili každú ozdobu a jej majiteľa diplomom a sladkou odmenou. Tie ozdoby, ktoré nás upútali nevšednosťou a kreativitou sme ocenili aj malou vecnou odmenou.

      Tešíme sa opäť o rok.

      Veselé Vianoce a šťastný nový rok!

                                                                                           Mgr. Eva Molnárová

     • MIKULÁŠ_2020

     • Do galérie MIKULÁŠ_2020 boli pridané fotografie.

      Mikuláš, čert a anjel zavítali na ZŠ Mojmírova obdarovať deti

      Mikulášku, dobrý strýčku,
      modlím sa ti modlitbičku,
      zlož tú svoju plnú tašku,
      daj nám z darov tvojich trošku,
      či koláča makového,
      či koníka medového.
      Veď ty svätý Mikuláš,
      veľa dobrých darov máš.

      Aj takúto krásnu a mnohé iné básničky a veršíky si pripravili naše šikovné deti pre Mikuláša. Ten sa objavil v našej škole spolu s anjelmi a čertom. Vieme odkiaľ prišiel? A vieme, čo sa s príchodom Mikuláša spája?  Jedna legenda hovorí o tom, že Mikuláš sa často večer po zotmení prechádzal ulicami a pozoroval ľudí za oknami. Keď videl chudobnú ubiedenú rodinu s deťmi, ktorým nevedeli dať rodičia nič na večeru, do obloka im vložil jedlo, hračky i niekoľko mincí. Nik nevedel, kto je tým dobrodincom, pretože Mikuláš chcel zostať v anonymite. V mestách chodil iba Mikuláša,  na vidieku sa k Mikulášovi pridal aj čert a anjel. Anjel a Mikuláš predstavovali dobro, čert mal postrašiť neposlušné deti. Aj naše deti sa čerta, celého v čiernom a s vidlami naplašili, len čo vbehol do triedy. Strach sa ale hneď rozplynul, keď sa k nim prihovoril anjel – p.riaditeľka a pozval do triedy Mikuláša s ďalším anjelom. Mikuláš si niesol batoh plný sladkostí, aby obdaroval deti. Tie museli podobne ako v minulosti preukázať nejakú zručnosť, aby dostali darček. V minulosti  sa zvyčajne pomodlili modlitbu, povedali básničku alebo zaspievali pesničku. A naše deti tiež krásne recitovali básničky, veršíky a zaslúžili si tak sladkú odmenu. Prisľúbili, že budú poslúchať mamičky, oteckov a aj p. učiteľky. Mikuláš s čertom a anjelmi zavítali do všetkých tried od 1. až po 4. ročník. Pozdravili dokonca cez web kameru aj žiakov, ktorí mali online hodiny s p. učiteľkami. Nezabudli ani na p. školníka, p. kuchárky, p. ekonómky a všetkých vyučujúcich v škole. Všetci si predsa zaslúžili sladkosť za svoju prácu. Určite ale najväčšiu radosť urobil Mikuláš tým najmenším, našim deťom. Už teraz sa tešíme, že k nám Mikuláš, anjel a čert zavítajú aj v budúcom školskom roku. Ďakujeme Mikuláš, že si na nás nezabudol J

                                                                                                                     Kolektív ZŠ Mojmírova

      PaedDr. Hana Verešpejová

     • Koľko lásky sa vmestí do krabice od topánok

     • Do galérie Koľko lásky sa vmestí do krabice od topánok boli pridané fotografie.

      Blížia sa najkrajšie sviatky v roku, blížia sa Vianoce. Je to čas, kedy myslíme na svojich blízkych doma a pripravujeme pre nich darček, ktorý ich im urobí radosť a vyčarí úsmev na tvári. Sú ale ľudia, ktorých už nemá kto obdarovať, pretože zostali sami. A práve pre nich prebehla v tomto predvianočnom čase celoslovenská zbierka nazvaná: „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Krásna akcia, pri ktorej ľudia darujú darčeky a kus lásky pre seniorov v rôznych domovoch dôchodcov. Rozhodli sme sa, že sa do tejto zbierky zapojíme aj my na našej škole. Vyzvali sme rodičov detičiek, aby pripravili krabice naplnené podľa letáčika, ktorý organizátor uverejnil na svojej stránke. Krabice, ktoré deti priniesli poputujú klientom do 3 zariadení: Domov v prírode - Obyce, Dominik – Veľká Lehota, Svetlo – Olichov. Do týchto zariadení bolo potrebných vyzbierať 315 krabičiek. Sme radi, že sme k tomuto číslu prispeli aj my. Detičky pripravili okrem krabičiek aj pozdravy, ktoré tvorili na výtvarnej výchove, ale dokonca aj na anglickom jazyku. Taktiež vyrobili krásne stromčeky zo šišiek, vyzdobili ich perličkami. Do svojich prác vložili svoju kreativitu a lásku. Všetkým pani učiteľkám, ktoré s deťmi pracovali a tvorili veľmi pekne ďakujeme. A samozrejme všetkým rodičom a deťom vyslovujeme ešte raz veľké ďakujem za pomoc, za ochotu a darčeky, ktoré pripravili. Veríme, že naozaj potešia mnohých deduškov a babičky v domovoch dôchodcov. Aj táto akcia ukázala, že ľudskosť a láska je ešte stále medzi nami a je krásne, ako si vieme navzájom pomáhať.

                                                                                                               PaedDr. Hana Verešpejová

     • BU BU BÚÚÚ

     • BU BU BÚÚÚ

      Na základnej škole Mojmírova sa v týchto októbrových dňoch konali dôležité triedne schôdzky strašidiel, duchov, kostlivcov a čarodejníc, aby zahájili blížiaci sa sviatok Halloween a možno trochu postrašili koronu, ktorá si na nás márne brúsi zuby.... Neboli to však obyčajné strašidlá, ale naši šikovní žiaci, ktorí hneď v úvode predviedli svoje úžasné výtvory z tekvíc, veselých šarkanov a krásne jesenné dekorácie, ktoré nám aspoň pár dní budú skrášľovať prostredie. A podľa tradície nás budú strašidelné tekvičky aj chrániť, pretože svojim svetlom odplašia všetko zlé. Celé dopoludnie sa nieslo v tomto “tajomnom duchu“. Deti sa učili a zároveň zabávali, hádali a tvorili, popritom popíjali  žabí sliz, pojedali netopierie oči, upírie zuby a ďalšie pochúťky od výmyslu sveta. Deň sa nám vydaril, nikto sa nebál  a my pevne dúfame, že takto o rok sa stretneme pri rovnakej príležitosti opäť, ale už všetci spolu....

      Veľké poďakovanie patrí aj rodičom, ktorí sa aktívne podieľali na príprave akcie.

       

      Mgr. Lucia Šeptáková