• Členovia RADY ŠKOLY

    • Rada školy má 11 členov.

     Členmi rady školy sú:

     dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy:

     • Mgr. Eva Kukučková  - predseda
     • Mgr. Elena Pechová

      

     jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy:

     • Tibor Kováč

      

     štyria zvolení zástupcovia rodičov:

     • Mária Bónová
     • Mgr. Stanislav Pacher
     • Mgr. Alena Stoilová
     • Ing. Lívia Orgoníková 

      

     štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

     • Mgr. Denisa Uhrinová
     • PaedDr. Klaudia Ivanovičová
     • PaedDr. Štefan Halgaš
     • Mgr. Pavel Šepták