• Členovia RADY ŠKOLY

    • Rada školy má 11 členov (z 09.06.2021)

     Členmi rady školy sú:

     dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy:

     • Mgr. Eva Klimantová  - predseda
     • Mgr. Elena Pechová

      

     jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy:

     • Tibor Kováč

      

     štyria zvolení zástupcovia rodičov:

     • Mgr. Stanislav Pacher - podpredseda
     • Mgr. Andrea Rozborová
     • Mgr. Zuzana Rumanková
     • Eugénia Šulcová

      

     štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

     • Mgr. Denisa Uhrinová
     • PaedDr. Klaudia Ivanovičová
     • PaedDr. Štefan Halgaš
     • Mgr. Pavel Šepták 

      

      

      

      

      

      


      

     Výzva k aktívnej účasti - voľby členov do rady školy za rodičov

      

     Vážení  rodičia,

      

     riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že podľa § 25 ods. 12, písm. a)  zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, uplynulo štvorročné funkčné obdobie orgánu školskej samosprávy (členov rady školy za rodičov) – rady školy pri Základnej škole, Mojmírova 2, Zlaté Moravce ( ďalej len škola).

     Riaditeľka školy, na základe prislúchajúcej legislatívy, vyzýva všetkých rodičov školy k aktívnej účasti na  voľbe  členov rady školy za rodičov.

      

      

     Voľby sa uskutočnia v areáli školy

      v stredu 9.  júna  2021 

      

      od 07,30 h do 08,10 h a od 15:30 h do 17:05 h

      

      

     Postup voľby členov rady školy za rodičov:

      

     • kandidáti zaslali svoj súhlas s kandidatúrou do rady školy do 12:00 h 4. júna 2021
     • hlasovací lístok pred hlasovaní si vyzdvihnete od volebnej komisie
     • podpíšete prezenčnú listinu – jeden zákonný zástupca žiaka (jeden za rodinu)
     • na hlasovacom lístku krúžkujete číslo kandidáta, kandidátov
     • krúžkujete najviac 4 kandidátov
     • hlasovací lístok vhodíte do zapečatenej urny
     • prineste si vlastné pero

      


      

      

     Rada školy má 11 členov.

     Členmi rady školy sú:

     dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy:

     • Mgr. Eva Klimantová  - predseda
     • Mgr. Elena Pechová

      

     jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy:

     • Tibor Kováč

      

     štyria zvolení zástupcovia rodičov:

     • Mária Bónová
     • Mgr. Stanislav Pacher
     • Mgr. Alena Stoilová
     • Ing. Lívia Orgoníková 

      

     štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

     • Mgr. Denisa Uhrinová
     • PaedDr. Klaudia Ivanovičová
     • PaedDr. Štefan Halgaš
     • Mgr. Pavel Šepták