• Krátko z histórie

    • Rok 2014 - 50 rokov existencie ZŠ Mojmírova 2, Zlaté Moravce preto sme siahli trochu hlbšie do dostupných archívov, kroník a spomienok pamätníkov s cieľom dozvedieť sa čo najviac a vzdať úctu všetkým, ktorí v škole pôsobili a učili. Väčšinou tak konali nie z povinnosti, ale preto, že to chápali ako poslanie. Pracovať s deťmi je poslanie. Učiť ich láske k materinskej reči a rodnej slovenskej vlasti je najkrajšia úloha učiteľov a školy. Naša škola za uplynulé roky vychovala v tomto duchu mnoho vzdelaných mladých ľudí.

     Pred viac ako 50 rokmi, presnejšie 26. októbra 1964 oficiálne prevzala vtedajšia riaditeľka Mária Mičková kľúč od novopostavenej budovy Základnej školy na Mojmírovej ulici, ktorej prevádzka začala už prvým septembrom toho istého roka. Posledné úpravy spojené s odovzdávaním novostavby prebiehali celé prázdniny. Vedenie školy vynaložilo nesmierne úsilie, aby škola mohla byť k 1. septembru 1964 otvorená.Škola už vtedy mala 28 tried, z čoho v deviatich prebiehalo vyučovanie v druhej zmene. Do školy dochádzali žiaci z Prílep, Martina nad Žitavou, Hosťoviec, Mankoviec a Zlatna.

     Riaditeľkou školy bola už spomínaná Mária Mičková, zástupcami Mária Cvejkušová a Koloman Sopko. Učiteľský kolektív tvorilo 32 učiteľov a 3 vychovávateľky.Areál školy pozostával z dvoch pavilónov. V každom sa nachádzalo 9 tried, 2 kabinety, zborovňa, riaditeľňa. V pavilóne A bola umiestnená kotolňa pre ústredné vykurovanie školských budov a v pavilóne B boli 2 miestnosti pre školské dielne, pokiaľ sa nevybudovala zvlášť samostatná budova pre školské dielne.Ku škole patrila ďalej budova telocvične a budova školskej jedálne, v ktorej mala svoje miesto i školská družina (Školský klub detí). Pozemok školy je rozsiahly, aby na ňom našlo svoje miesto školské ihrisko, ale aj kvety, zeleň, stromy, kríky. V škole bolo hneď od samého začiatku niekoľko krúžkov, kde žiaci dosahovali vynikajúce výsledky.                        

     V minulosti ZŠ Mojmírova a ZŠ Holešov udržovali mnohoročný priateľský kontakt. Družba bola obojstranným obohatením o nové skúsenosti, zážitky, poznatky. Uskutočnilo sa veľa vzájomných návštev, nadviazalo mnoho úprimných priateľstiev, vymenili sa stovky listov. Družobné dni boli pre nás dňami sviatočnými, či už pri stretnutiach v Piešťanoch, v našej ZŠ v našom meste alebo v škole mesta Holešov.

     V našej škole sa vystriedali viacerí riaditelia, ale všetkým išlo o vylepšenie budov a areálu školy v prospech žiakov, poprípade k dobudovaniu chýbajúcich častí, ako napr. budovy školského klubu. V ďalších rokoch sa budovala ohrada okolo školského areálu, zelený pás pozdĺž oplotenia, pokusné políčko s pareniskom. Rysovali sa už obrysy budúceho ihriska, volejbalové ihrisko, doskočište, bežecká dráha. Dlho pripravovaný projekt na výstavbu školského klubu sa dočkal schválenia a výstavby, a tak v roku 1987 sa k septembru slávnostne otvorila nová budova školského klubu detí. Keďže škola pozostávala z dvoch pavilónov, pokryl sa prechodný úsek strieškou, ktorá časom nespĺňala svoj účel a stala sa pre žiakov a učiteľov nebezpečnou. Z dôvodu ohrozenia bezpečnosti žiakov sa strieška musela odstrániť a financie na novú doteraz neboli k dispozícii.