• IMPLEMENTÁCIA

    •  

     Počas celého školského roka vyučujúci aj žiaci na vyučovacích hodinách využívali didaktické pomôcky, didaktickú techniku, interaktívnu tabuľu a ClassServer.

     http://zsmojzm.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=78

     http://zsmojzm.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=80

     http://zsmojzm.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=77

     http://zsmojzm.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=81

     http://zsmojzm.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=60

     Vo vyučovacom procese v 1.a 2. ročníku boli často využívané didaktické pomôcky, nakoľko  pri práci s nimi sa prejavila priama aktivita žiakov. Pri využívaní didaktických pomôcok bol kladený dôraz na premyslenú prípravu a organizáciu celého učebného prostredia a vyučovacieho procesu.

     Využívané boli rôzne didaktické pomôcky, ako napríklad LEGO, rôzne sady magnetických obrázkov, ktoré sa venujú témam v prírodovede, akými sú Hygiena, U lekára, Zdravá výživa, Počasie, Ročné obdobia, Ovocie a zelenina a podobne. Žiaci pomenovávali, porovnávali a triedili jednotlivé pojmy v danej téme pomocou obrázkov, napr.: pomenovávali, porovnávali a triedili zeleninu na plodovú, koreňovú, listovú a kvetenstvo. Magnetické obrázky im pomáhali pri vyvodzovaní učiva ale aj pri upevňovaní učiva.

     Stavebnica LEGO bola vynikajúcou pomôckou na hodinách matematiky a vlastivedy na rozvíjanie jemnej  motoriky a kreativity , priestorového videnia a manuálnych zručností žiakov. Využívala sa najmä pri učive o veľkosti predmetov, sčítania a odčítania, porovnávania, vytvárania rôznych budov. LEGO bolo využívané aj na hodinách regionálnej výchovy, kde si žiaci mohli vystavať vlastný areál školy. Na vyučovacích hodinách slovenského jazyka boli výbornou pomôckou pre žiakov rozlišovacie znamienka, ktoré sa využívali na magnetickej tabuli. Žiakom sa týmto ľahšie rozvíjala predstavivosť prostredníctvom  použitej  názornej  ukážky . Na slovenskom jazyku sa často využívala frontálne vyučovanie pomocou interaktívnej tabule, ktorá umožňovala spoločnú prácu žiakov priamo v konkrétnej triede a s online prístupom.

     V rámci prierezovej témy dopravná výchova a predmetov vlastiveda a telesná výchova sme využívali dopravné značky. Žiaci si precvičovali, ako treba bezpečne prechádzať cez cestu a križovatku. Učili sa poznávať dopravné značky a riadiť sa podľa nich.

     Vo vyučovacom procese v 3. a 4. ročníku boli používané didaktické pomôcky takmer na všetkých vyučovacích hodinách a predmetoch. Na hodinách slovenského jazyka sme používali Karty vybraných slov, ktoré podporujú zrakové vnímanie pravopisu a ľahšie zapamätanie si jednotlivých gramatických javov, Karty so slovami  napomáhali žiakom pri logickom uvažovaní a spájaní slov podľa významu do viet, Tabuľky slovných druhov umožňovali žiakom ľahšie triediť slová do slovných druhov, žiaci priraďovali slová k jednotlivým slovným druhom alebo naopak. Využívané boli aj tabuľky delenia hlások, ktoré poslúžili na jednoduchšie triedenie hlások a ich určovanie.

     Na hodinách literatúry sme využívali obrazy spisovateľov, spoznávali sme osobnosti detskej literatúry a ich tvorbu pomocou zrakových vnemov z názorných ukážok ich portrétov.

     Obrazy ovocia a zeleniny nám umožnili spoznávanie, porovnávanie, triedenie rôznych druhov ovocia a zeleniny  na hodinách prírodovedy, napomáhali pri výchove žiakov k zdravej výžive,  ale využívali sme ich aj na hodinách výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania, nakoľko sme pomocou nich dokázali žiakov naviesť k správnemu vystihnutiu tvaru a farebnosti.

     Karty s obrazmi Orientácia, Slovensko – moja vlasť, Kraje Slovenska a podobne sme využívali na hodinách vlastivedy a regionálnej výchovy, kde žiaci mohli uvidieť krásy Slovenska, vedieť sa zorientovať v určovaní krajov a ich okresov, hlavné nášho Nitrianskeho kraja, využívali sme nástennú mapu Slovenska, ktorá je obojstranná, kde z jednej strany je história našej krajiny a z druhej strany zemepisná mapa Slovenska.

     Dopravné značky boli využívané vo vyučovacom procese 3.a 4. ročníka v rámci prierezovej témy dopravná výchova, ale aj na hodinách vlastivedy, telesnej výchovy a aj pri blokovom vyučovaní Ochrana života a zdravia. Na hodinách vlastivedy a Ochrane života a zdravia sme používali a naučili žiakov aj pracovať s buzolami a kompasmi do takej miery, aby ich vedeli prakticky využiť pri orientácii v prírode a určovaní svetových strán.

     Stavebnici LEGO sa žiaci veľmi potešili na hodinách matematiky, kde im uľahčovala predstavivosť a logické myslenie, spestrila im hodiny matematiky, ktoré sa zrazu stali zaujímavými, ale pracovali sme s ňou aj na hodinách vlastivedy, kde sme tvorili plán triedy, plán svojej detskej izby. Stavebnica LEGO mala nezameniteľnú úlohu aj na pracovnom vyučovaní vo 4.ročníku, kde v rámci konštruktívnych prác žiaci zhotovili rôzne stavby, prírodné útvary, stroje a mechanizmy. Prejavili svoju fantáziu a tvorivosť a praktické zručnosti. Okrem didaktických pomôcok sme využívali aj didaktickú techniku, ako sú notebooky, dataprojektor, interaktívnu tabuľu. Pomocou tejto techniky sme sa mohli pripojiť priamo na internet, kde sme si mohli spoločne pozrieť chránené živočíchy a  rastliny, chránené územia, hrady a zámky, objekty zapísané do zoznamu UNESCO a iné v rámci vlastivedy,  prírodovedy  ale  aj iných predmetov. Pozreli sme si viacero DVD, ktoré sa týkali histórie našej krajiny,  učitelia si chystali rôzne prezentácie, ktoré potom žiakom pomocou dataprojektora premietali žiakom.  Veľkú úlohu zohrala interaktívna tabuľa, ktorú sme využívali veľmi často, lebo má svoje prednosti oproti obyčajnej tabuli, hlavne jednoduché manipulovanie s interaktívnym perom so širokou paletou farieb, ktoré sa žiakom veľmi páčilo, žiaci boli aktívnejší a učenie je v tomto prípade hrou, lebo je jednoduché a zaujímavé. Na prvom stupni  sme využívali aj ClassServer, na ktorom žiakom učitelia pripravovali rôzne úlohy a testy, na ktorých si mohli precvičiť učivo, preskúšať sa z nového učiva alebo z opakovania, zadávali im takouto formou školské aj domáce úlohy.

     Vo vyučovacom procese v 5.až 9.ročníku boli tiež používané didaktické pomôcky, ale aj didaktická technika, ktoré boli veľmi nápomocné pri lepšom pochopení preberaných javov v jednotlivých predmetoch, ale aj pri precvičovaní, overovaní a upevňovaní učiva. Vo vyučovaní slovenského jazyka boli používané Pravidlá slovenského pravopisu. Využívali ich hlavne žiaci a práca s nimi sa im páčila. Mali možnosť sami si vyhľadať chybné slovo v diktáte a zapísať ho v oprave správne, mali možnosť preštudovať si všetko, čo sa za príslušným slovom nachádzalo a vizuálne sa zoznamovať s pravopisom jednotlivých slov.

     Bola využívaná Mapa slohových postupov a Mapa podstatných mien, Mapa vybraných slov a obojakých spoluhlások, Mapa skloňovacích vzorov, ktoré slúžili aj na vyvodzovanie nového učiva ale aj ako všeobecný prehľad učiva, žiaci ich mohli využívať aj pri samostatných prácach, pri tvorbe slohových prác, pri vyhľadávaní alebo triedení slov a pri písaní rôznych školských zadaní. Synonymický slovník sme využívali  na hodinách gramatiky, slohu ale aj na hodinách literatúry, kde ich žiaci využívali pri svojej vlastnej tvorbe, pri tvorbe zadaných projektov učiteľom.

     Na hodinách literatúry sme využívali obrazy spisovateľov, tým  osobnosti našej literatúry spoznali dôkladnejšie.  Vo vyučovaní dejepisu sa používali hlavne portréty historických osobností, kde sme si mohli o danej osobe aj prečítať, rôzne pracovné listy k jednotlivým historickým obdobiam praveku, staroveku, stredoveku ale aj nedávnej minulosti.

     Pomocou dataprojektora sme pozerali DVD filmy – Dejiny Slovenska. Mapa Slovenska tiež zohrala nemenej dôležitú úlohu, nakoľko aj tam je zhrnutá celá história dejín Slovenska.

     Práca s interaktívnou tabuľou a notebookmi bola neoddeliteľnou súčasťou vyučovacích hodín slovenského jazyka a dejepisu, nakoľko si žiaci veľmi rýchlo osvojili prácu s nimi a postupne si pripravovali aj sami zadania domácich úloh vo forme prezentácií, projektov pre svojich spolužiakov, ktoré odovzdávali učiteľovi a pomocou interaktívnej tabule alebo ClassServeru ich potom prezentovali alebo vypracovávali v škole.

     Učitelia zadávali žiakom cez ClassServer školské aj domáce úlohy, ktoré žiaci postupne vypracovávali.

     Vo vyučovaní matematiky sa vo veľkej miere využívali kalkulačky, ktoré boli veľmi dobrou pomôckou, nakoľko majú polyfunkčné využitie. Hlavne pri riešení úloh  s veľkými číslami žiaci privítali ich pomoc.

     Všetky fyzikálne výpočtové úlohy si vyžadujú prácu pomocou kalkulačky.

     Notebooky sa využívali taktiež na hodinách matematiky, nakoľko žiaci si zisťovali na internete informácie pre rôzne aktivity aj pre vyriešenie rôznych logických úloh. Na počítačoch tvorili prezentácie, zostrojovali grafické úlohy.

     Pri grafických úlohách zohrala dôležitú úlohu aj interaktívna tabuľa, kde v geometrických úlohách bolo vyučovanie obohatené rôznymi náčrtmi a geometrickými útvarmi, ktoré si žiaci spoločne zostavovali. Výklad učiva bol zaujímavejší a žiaci boli pracovitejší a aktívnejší. Využívali sme aj DVD s matematickou problematikou, kde bolo učivo nielen algebry ale aj geometrie. Taktiež žiaci vypracovávali zadania školské aj domáce vo forme rôznych úloh a testov na ClassServeri.

     Vo vyučovaní predmetu geografia boli vo veľkej miere využívané nástenné fyzicko geografické mapy a atlasy. Učiteľmi vytvorené power pointové prezentácie, pracovné listy k jednotlivým tematickým celkom, vyplývajúcich z učebných osnov, puzzle, pexesá, materiály vytvorené žiakmi spestrili vyučovanie tak náročného predmetu, ako je geografia. Hodiny boli preto zábavné, poučné, žiaci aktívnejší, rozvíjali si zručnosti s IKT a zapamätali si viac nových informácií.

     Na vyučovacích hodinách chémie bola využívaná interaktívna tabuľa v každom ročníku. Pri demonštračných pokusoch, pri výklade učiva, pri laboratórnych prácach žiakov, pri určovaní a poznávaní učebných pomôcok boli používané laboratórne pomôcky. Výborná a často využívaná pomôcka bola TS Chémia 1, ktorá bola využívaná v 8. ročníku a na zopakovanie učiva aj v 9. ročníku. Súprava na modelovanie chemických zlúčenín MOLYMOD bola využívaná v 7. až 9. ročníku.

     Vo všetkých ročníkoch sa využívali digitálne váhy a závesné tabule (obrazy ), ktoré slúžili ako všeobecný prehľad učiva pre jednotlivé ročníky, pre ktoré sú určené. Pre žiakov bolo pripravených množstvo testov, úloh a zadaní na ClassServeri, ktoré mohli vypracovávať aj doma, formou domácej prípravy.

     Aj na hodinách náboženskej výchovy sa najčastejšie využívala práca s interaktívnou tabuľou. Vďaka jej používaniu boli žiaci na hodinách aktívnejší, jednotlivé témy, ktoré boli pripravené formou aktívnych prezentácií, tak mohli žiaci ľahšie pochopiť, lebo výklad bol obohatený aj obrazovým materiálom.  Výhodou toho bolo, že učiteľ bol celú hodinu v priamom kontakte so žiakmi a nemusel sa venovať písaniu na tabuľu.

     Na hodinách výtvarnej výchovy a výchovy umením sme využívali hlavne interaktívnu tabuľu, pomocou ktorej sme sprostredkovali žiakom dejiny umenia, mohli sa prechádzať po galériách a pozerať umelecké diela svetového významu.(NGA kids – PC program) Interaktívna tabuľa výborne poslúžila v hodnotiacej fáze výchovno-vzdelávacieho procesu, pri prezentácii malých umeleckých dielok vytvorených žiakmi na PC v rôznych PC aplikáciách, čo prinášalo žiakom veľmi kladné pocity. Na výchove umením sme využívali interaktívnu tabuľu na sprostredkovanie atmosféry koncertov, baletných a divadelných predstavení. Na hodinách občianskej náuky a etickej výchovy sme si vyhľadávali na internete aktuality o dianí v škole, v našom meste, štáte a vo svete, ktoré sme následne využívali vo výchovno-vzdelávacom procese.

     Aj na vyučovacích hodinách anglického jazyka a nemeckého jazyka sme využívali didaktické pomôcky aj didaktickú techniku. Prekladové slovníky sme používali pri vyhľadávaní a osvojovaní si novej slovnej zásoby. Žiaci sa naučili samostatne pracovať so slovníkom a táto činnosť ich veľmi bavila. Slovníky sme používali aj pri práci s textami a pri prípravách projektov na obnovenie slovnej zásoby. Žiaci 6. ročníka, ktorí sa ešte len začali učiť nemecký jazyk, využívali na overenie slovnej zásoby magnetky (farby, čísla, oblečenie, školské potreby). Takáto hodina bola vždy zábavná a bolo to spestrenie hodiny. Ako doplnkový materiál používali žiaci 8. a 9.ročníka učebnice a pracovné zošity WIR 1, 2 a PLANET 1, 2. Pri rozhovoroch a konverzačných témach žiaci v nižších ročníkoch využívali maňušky na spestrenie hodiny. Pomocou maňušiek  sa žiaci mohli vžiť do postavy a osobnosti niekoho iného.

     Pri konverzačných témach, akými sú Rodina, Počasie, Čas, Ročné obdobia, Názvy mesiacov, dní v týždni učitelia aj žiaci využívali nástenné obrazy. V rámci vyučovacích hodín jazykov sme často využívali aj interaktívnu tabuľu, ktorú žiaci považovali za veľké spestrenie hodiny. Práca s tabuľou bola pre nich hravou formou učenia nielen pre žiakov nižších tried ale aj pre starších žiakov. Učitelia pripravovali na ClassServeri pre žiakov testy a rôzne zadania aj z jazykov, ktoré im potom zadávali či už vypracovať v škole, ako školské úlohy alebo ako zadania domácich úloh. V rámci  anglického jazyka prebiehali aj hodiny s využitím iTools CD ROM, kde je manipulácia priamo na interaktívnej tabuli, listovanie ako v učebnici, používanie metódy step – by – step v rozvoji všetkých štyroch zručností. Pre žiakov to boli veľmi zaujímavé hodiny a mali ich veľmi radi.