• Neobyčajné nadanie nášho žiaka - Matúša Želibu

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Neobyčajné nadanie nášho žiaka - Matúša Želibu.

       

      „Život nie je ľahký pre nikoho z nás. Čo však s tým? Musíme mať vytrvalosť a predovšetkým vieru v samých seba. Musíme veriť, že sme na niečo nadaní a to niečo treba za každú cenu dosiahnuť.“ 

                                                                                                                 Marie Curie – Sklodowská

       

       

       

      Neobyčajné nadanie nášho žiaka

       

       

      V každej triede sa nájdu žiaci s rôznymi predpokladmi na učenie, odlišnými záujmami a postojmi, žiaci, ktorí sú viac či menej úspešní v oblastiach školského vzdelávania. Tých, ktorí majú v určitých oblastiach (intelekt, technika, matematika, jazyky, prírodné vedy atď.) nadpriemerné schopnosti v porovnaní s ostatnými spolužiakmi, považujeme za šikovných, výnimočných a mimoriadne nadaných. Mimoriadne nadaní žiaci dosahujú výnimočné výkony v jednej alebo viacerých oblastiach. Svoje schopnosti a vedomosti si často prehlbujú a zdokonaľujú samoštúdiom ako aj účasťou na súťažiach a olympiádach, kde opakovane dosahujú vynikajúce výsledky a získavajú ocenenia.

      Práve k takýmto žiakom patrí Matúš Želiba, žiak 9. ročníka ZŠ Mojmírova, ktorého mimoriadne nadanie sa prejavilo od nástupu do našej školy. Už od začiatku štúdia vynikal ako výborný recitátor v literárnych súťažiach Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, v regionálnej súťaži v prednese poézie z tvorby Janka Kráľa, ale nezaostával ani v iných predmetoch a jeho meno nachádzame v Olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry, Dejepisnej olympiáde, Geografickej olympiáde, Biologickej olympiáde, Technickej olympiáde, ale aj v celoslovenskej vedomostnej súťaži Čo vieš o hviezdach?

      Každoročne sa zapájal do uvedených súťaží a vždy bol úspešný. Výnimkou nie je ani  školský rok 2020/2021, kde nás reprezentoval na:

      - Olympiáde zo slovenského jazyka – 2. miesto, okresné kolo

      - celoslovenskej vedomostnej súťaži Čo vieš o hviezdach? – 3. miesto, okresné kolo

      - Geografickej olympiáde – 7. miesto, okresné kolo

      - Technickej olympiáde -   3. miesto, krajské kolo

      - Biologickej olympiáde – 5. miesto, krajské kolo

      - Dejepisnej olympiáde –  6. miesto, krajské kolo

       

      Chceme sa Matúšovi poďakovať za jeho svedomitú prípravu na súťaže a olympiády a za úspešnú reprezentáciu našej školy. Želáme mu, aby aj v budúcnosti nestratil záujem súťažiť a naďalej rozvíjal svoj talent a výnimočnosť.

       

                                                                                                      Mgr. Mária Záhorcová